ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

UOSTŲ INTEGRACIJAI ĮTAKĄ DARANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ: KINIJOS JANGDZĖS UPĖS DELTOS REGIONO DUOMENYS
Haiwei Fu, Qian Ding

SANTRAUKA:. . Vienas iš svarbiausių pasaulio uostų mokslinių tyrimų klausimų - uostų integracija, kuri yra ne tik svarbi uostų grupių konkurencingumo didinimo priemonė, bet ir veiksmingas būdas formuoti vieningas dideles regionines rinkas. Tačiau trūksta empirinių tyrimų apie uostų integracijos veiksnius. Šiame tyrime Jangdzės upės deltos regionas buvo pasirinktas kaip tyrimo duomenų imties teritorija, siekiant nustatyti pagrindinius veiksnius, darančius įtaką uostų integracijos plėtros lygiui, ir jų įtakos būdus. Siekiant empiriškai patikrinti uostų integraciją ribojančius veiksnius ir jų veikimo būdus buvo panaudoti 312 validžių klausimynų. Kiekybiškai įvertintos uostų integracijos sąsajos su penkiais veiksniais: regioninio bendradarbiavimo mechanizmu, uosto paslaugų standartizavimu, logistikos elementų judėjimo kliūtimis, uostų konkurencijos homogenizacija ir ekologine sinergija. Išsiaiškintas uostų integracijos, didelių vieningų rinkų ir uostų klasterių konkurencingumo skatinimo poveikis. Gauti rezultatai rodo, kad regioninio bendradarbiavimo mechanizmas, uosto paslaugų standartizavimas ir ekologinė sinergija yra pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką uostų integracijai ir stipriai teigiamai veikiantys. Logistikos veiksnių srautų judėjimo kliūtys ir uostų konkurencijos suvienodėjimas yra svarbūs veiksniai, trukdantys uostų integracijos pažangai ir itin stipriai veikiantys neigiamai. Uostų integracija, suvienytos didžiosios rinkos ir uostų klasterių konkurencingumas turi teigiamos įtakos ir labai skatina vienas kitą. Šiame straipsnyje pateikiami pagrindiniai uostų integraciją skatinantys veiksniai ir jų veikimo mechanizmai, be to, juo galima remtis priimant sprendimus, norint skatinti aukštos kokybės integruotą regioninį vystymąsi ir didinti regioninių uostų grupių konkurencingumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: uostų integracija, uostų klasteriai, konkurencingumas, struktūrinių lygčių modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict