ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
 • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Mercedes Palacios Manzano, Isabel Martinez Conesa. Tarptautinių Finansinės Atskaitomybės Standartų Taikymo Vertinimas Pelno Valdymui: Augančios Rinkos Požiūris 21
 • Specialusis straipsnis. Vojko Potocan, Zlatko Nedelko. Valdymo Novatoriškumas: Slovėnijos Mažų ir Vidutinių Įmonių Atvejis. 40
 • Straipsniai
 • EKONOMINIO AUGIMO STRATEGIJA IR VERTINIMAS: KITŲ ŠALIŲ PATIRTIS
 • Elisa Quirino, Paulo Macas Nunes, Antonio Fernandes de Matos. Valstybės Investicijos ir Ekonomikos Augimas Portugalijos Subregionuose: Empyrinis Tyrimas Naudojant Panelinius Duomenis 60
 • Evelyn Wamboye, Rajen Mookerjee, Bruno S. Sergi. Finansinė Plėtra ir Pagamintų Prekių Eksportas Lotynų Amerikos Šalyse 81
 • Dalia Štreimikienė, Ilona Kiaušienė. Būsto Rodikliai Baltijos Šalyse po Įstojimo į ES 97
 • Remigijus Čiegis, Reda Pileckaitė, Rasa Pušinaitė. Naftos ir Gamtinių Dujų Kainų Įtaka Lietuvos Ekonomikai ir Vartotojamas 107
 • EKONOMINIS APGALVOTOS RIZIKOS POVEIKIS
 • Jose Maria Diez Esteban, Conrado Diego Garcia Gomez, Oscar Lopez de Foronda Perez. Įmonių Prisiimama Rizika ir Finansinė Krizė: Institucinių Investuotojų Vaidmuo 124
 • Laura Girdžiūtė, Astrida Slavickienė, Sigitas Vaitkevičius. Integruotas Rizikos Vertinimas Lietuvos Ūkiuose 143
 • Nur Fadhli Bassir, Zarina Zakaria, Haslida Abu Hasan, Ervina Alfan. Veiksniai, Darantys Įtaką Būsto Paskolos Ėmimui Pagal Islamo Įstatymus Malaizijoje 155
 • EKONOMIKOS IR VISUOMENĖS GEROVĖS SRITYS IR RIBOS
 • Nijolė Vasiljevienė. Proekologinių Veiklų Plėtra: Galimi Sutrikimai ir Integralumo Paieškos Siekiant Atsakingo Verslo Vykdymo 175
 • Yuriy Bilan. Ukrainos Gyventojų Darbo Jėgos Migracija: Mokslinis Ir Viešasis Diskursas 196
 • Audronė Rimkutė. Perėjimas nuo Valstybinės prie "Pagarbaus Atstumo" Kultūros Politikos Lietuvoje 209
 • Apžvalgos
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APžVALGOS 223
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APžVALGOS 232
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 240
 • Reikalavimai straipsniams 245
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict