ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
 • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa. Studentų antreprenerystės įgūdžių tyrimas posocialistinėse šalyse: tarptautinis tyrimas (1 dalis) 21
 • Straipsniai
 • Besivystančių finansų rinkų transformacijos
 • Stasys Albinas Girdzijauskas, Dalia Štreimikienė, Marius Dubnikovas. Banko kapitalo analizė LogLet Lab programinės įrangos pagalba 45
 • Ali Acaravci, Ilhan Ozturk. Probleminis mokėjimų balanso augimas: ARPS metodo taikymo Turkijoje rezultatai 57
 • Pramonės vystymasis: daugiadisciplininis požiūris
 • Rūta Kazlauskaitė, Ilona Bučiūnienė, Linas Turauskas, Laura Šalčiuvienė. Lyginamoji Danijos ir Lietuvos viešbučių darbuotojų įgalinimo studija 66
 • Stelios Karagiannis, Mete Feridun. Informacijos ir komunikacijos technologijų augimo efektas: empiriniai besiplečiančios Europos Sąjungos duomenys 86
 • Chung-Chiang Chen. Kainų konkurencija ir švari gamyba iš aplinkosauginės teorijos perspektyvos 100
 • Marketingo technologijų tyrimai CRE šalyse
 • Timotej Jagric, Jani Bekő. Reklamos paštu ir periodinių leidinių pristatymo paslaugų paklausos elastingumas: Slovėnijos atvejis 116
 • Marko Lah, Branko Ilič, Urša Golob. Užsienio ir nacionalinių įmonių reklama Slovėnijoje per pereinamojo laikotarpio dešimtmetį 135
 • Daiva Sirtautienė, Vytautas V. Sirtautas. Vartotojų rinkos segmentacija TV reklamos vertinimo pagrindu 150
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 169
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 173
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 177
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 188
 • Reikalavimai straipsniams 197
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict