ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Įmonių socialinės atsakomybės gairės: suinteresuotųjų grupių ir įmonių interesų derinimas
Asta Valackienė, Diana Micevičienė

SANTRAUKA. Verslo aplinkoje išryškėjo keletas socialinės ekonominės raidos priešpriešų: iš vienos pusės didėja suinteresuotųjų grupių spaudimas verslo įmonėms įpareigojant atsiskaityti visuomenei ne tik už finansinę, ekonominę bet ir socialinę veiklą; iš kitos pusės – aštrėja visuomenės spaudžiamų įmonių polemika dėl augančių socialiai atsakingo verslo kaštų. Ši prieštara tampa vis aktualesnė didėjant neapibrėžtumui dėl ateities politinių sprendimų, ekonomikos raidos tendencijų, ekologinių katastrofų. Konceptualiai nustatyta, kad išsiskiria keletas požiūrių į ĮSA principų diegimo įmonėse paskatų ir motyvų spektrą: viena vertus, ĮSA taikymo įmonėse rezultatai pristatomi kaip pozityvūs, kita nuomonė – tai reikėtų vertinti su išlyga (praktinėje veikloje ĮSA diegiančios įmonės turi itin atsakingai vertinti pokyčius verslo aplinkoje, įvertindamos konkrečios verslo įmonės galimybes ir tikslus). Pagrindinis konceptualus šios mokslinės analizės rezultatas – įvertinti, kiek suinteresuotųjų grupių interesai koreliuoja su vidiniais įmonės tikslais. Išryškėjo, kad būtent šios aplinkybės skatina verslą persiorientuoti: tik akcininkų interesų tenkinimas (šia prasme „išreiškiamas“ sistemingu pelno augimu ir įmonės vertės didinimu) keičiamas į verslą, paremtą suinteresuotųjų grupių vertybėmis. Vadovaujantis tokia nuostata verslo įmonė gali orientuotis į socialiai atsakingos įmonės statusą.

Šio straipsnio analizės objektas - įmonių socialinės atsakomybė, derinant suinteresuotųjų grupių ir įmonių interesus.

Mokslinio tyrimo problema išreiškiama klausimu: atskleisti, kaip suinteresuotųjų grupės daro įtaką verslo įmonėms, koreguodamos jų strategijas ir atskaitomybės lauką?

Tyrimo tikslas – įvertinti suinteresuotųjų grupių vaidmenį, diegiant ĮSA įmonėse, rengiant konceptualias strategijas, pasiūlant pastarųjų poveikio įmonėms intensyvinimo prielaidas ir taikomumo galimybes.

Metodologinės įžvalgos leidžia teigti, jog efektyvi suinteresuotųjų grupių ir verslo įmonių sąveika ne tik laiduoja tolesnę visuomenės socialinę ekonominę raidą, bet ir tampa prielaida pelningai socialiai atsakingos įmonės veiklai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonių socialinė atsakomybė, suinteresuotųjų grupės, verslo įmonės, gairės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict