ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
  • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Straipsnis
Pajamų nelygybės atspindys vartojimo išlaidose: Latvijos atvejis
Baiba Šavriņa, Inese Kalnmeiere

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamos esamos ir paveldėtos nacionalinės ekonomikos problemos, būdingos pereinamosioms ekonomikoms, t.y., socialinės-ekonominės diferenciacijos ir jų įtaka socialinei nelygybei bei šalies ekonominiam augimui. Autorės įvertina pagrindinius Europos bei Latvijos politinius ir ekonominius pokyčius 21-ojo amžiaus pradžioje, akcentuodamos specifinius šio periodo įvykius ir pokyčius Latvijoje. Straipsnyje nustatyti pokyčiai aiškiai įrodo, kad jie gali modifikuoti nusistovėjusią visuomenės ir ūkio tvarką daugelyje šalių.

Pirmoje straipsnio dalyje daug dėmesio skiriama socialinei susisluoksniavimo teorijai. Autorės įvertina gerovės modelį, kurį Latvija paveldėjo iš sovietinio periodo. Šį modelį galima apibūdinti kaip to meto pažangią socialinio draudimo ir socialinių garantijų sistemą, kurioje egzistavo išlyginamieji gyventojų žemų pajamų svertai bei atitinkama jų išlaidų sistema. Peržiūrėjus Latvijos ekonomikos sistemą po sovietinio režimo, autorės nustatė, jog pastebimi žymūs poslinkiai ne tik pajamų perskirstymo politikos principuose, bet ir sustiprėjo socialinės politikos reikšmė, mažinant augančias pajamų nelygybės disproporcijas.

Antra straipsnio dalis skirta vartojimo ir materialios gerovės sąsajų kritinei analizei. Tyrimo objektas perkeliamas į pajamų paskirstymo ir vartojimo būdų analizę klasikiniame augimo modelyje. Be to, tiriama vartojimo kriterijų struktūra atskirose gerovės grupėse. Autorės apskaičiavo, kad bendram vartojimo lygiui šalyje turi įtakos tiek minimalus vartojimo lygis (dauguma šalies gyventojų gyvena žemiau minimalaus pragyvenimo lygio), tiek ir miesto gyventojų vartojimo įpročiai.

Trečioje dalyje autorės pateikia išsamią empirinę medžiagą. Ypatingas dėmesys skiriamas pajamų paskirstymo, nelygybės bei skurdo tyrimui Latvijos mikroekonominiame modelyje (naudojant 2000 ir 2003 metų tyrimo duomenis). Autorės lygina gautus duomenis su esama situacija Latvijoje ir pabrėžia, kad ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai daro įtaką spendžiamos mokslinės problemos dinamikai. Straipsnyje diskutuojamos tvaraus vartojimo plėtros galimybės Latvijoje, įvertinus namų ūkių pajamų paskirstymo ir vartojimo prioritetus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nelygybė, pajamų paskirstymas, materiali gerovė, vartojimas, tvarus vartojimas, Latvija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict