ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

ĮSA SUVOKIMAS ATSIŽVELGIANT Į V4 ŠALIŲ MVĮ APLINKOSAUGOS RAMSČIO POŽIŪRĮ
Zdenko Metzker, Katarina Zvarikova, Jaroslavas Slepeckis, Janas Dvorskis

SANTRAUKA:. . Darbo tikslas - apibrėžti, kiekybiškai įvertinti ir palyginti požymius, kurie svarbūs SVV vadovų požiūriui į aplinką įtakos V4 šalyse ­­siekiant naudoti ir realizuoti ĮSA. Empirinis tyrimas, kurio tikslas buvo nustatyti mažų ir vidutinių įmonių požiūrį, buvo atliktas 2022 m. birželio mėn. Višegrado ketverto šalyse (Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje). Duomenis rinko išorinė įmonė MNFORCE pagal tyrimo grupės parengtą klausimyną. Respondentų atranka atlikta atsitiktinės atrankos būdu iš agentūros duomenų bazės. Čekijoje bendras respondentų skaičius buvo 347. Slovakijoje bendras respondentų skaičius - 322. Lenkijoje bendras respondentų skaičius - 381, o Vengrijoje - 348. Norint patikrinti statistines hipotezes taikytas regresinės ir koreliacinės analizės metodas (LRM), kai reikšmingumo lygis α = 5 %. Tyrimo rezultatai parodė, kad V4 šalyse teigiamas SVV požiūris į aplinkosaugos problemas ir verslą susijęs su aplinkosauga ir veikia verslininkų požiūrį į įmonių socialinę atsakomybę. ĮSA sampratos išmanymą teigiamai veikia SVV požiūris į verslo aplinkosaugos aspektus. Daroma prielaida, kad tol, kol verslininkų elgesys aplinkoje bus atsakingas, jie teigiamai suvoks ĮSA koncepcijos panaudojimo galimybes valdydami įmones. Be to, ĮSA naudą plačiau suvokia aplinką tausojantys verslininkai. Aplinkos apsauga yra neatsiejama socialiai atsakingo verslo dalis, tad jei verslininkai nusprendžia vadovauti savo įmonei ir veiklai atsižvelgdami į aplinkos apsaugą, jie yra labiau linkę įgyvendinti kitus ĮSA ramsčius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažos ir vidutinės įmonės; įmonių socialinė atsakomybė (ISĄ); aplinkosaugos ramstis; V4 šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict