ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
  • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Straipsnis
Galimybės reikšmė internacionalizacijos procese: pastabos apie antreprenerišką internacionalizaciją
Žilvinas Židonis, Ramūnas Časas

SANTRAUKA. Tarptautinės antreprenerystės tyrinėjimai ypač suaktyvėjo pastaruoju metu, tačiau šie tyrinėjimai remiasi daugiausia pavienėmis, tarpusavyje nesusijusiomis studijomis. Šiame straipsnyje, apžvelgiant įmonių internacionalizacijos procesą aiškinančias teorijas, siekiama sukurti koncepciją ir nubrėžti gaires tolimesniems tyrimams, kur internacionalizacijos procesas būtų analizuojamas iš galimybės sukūrimo perspektyvos. Tokiu būdu autoriai siekia Tarptautinio verslo discipliną, kurioje šio metu dominuoja elgsenos ir ekonomikos mokyklos, papildyti požiūriu į įmonių internacionalizaciją kaip į atradimo procesą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: galimybė, žinios, antreprenerystė, internacionalizacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict