ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

KŪRYBINIO VERSLO PRODUKTO SUKŪRIMO YPATUMAI: DIZAINO PRODUKTO ATVEJIS
Neringa Grigarienė, Virginija Jurėnienė

SANTRAUKA:. . Straipsnyje apibrėžiama platesnė kūrybinio produkto kaip kūrybinio verslo sėkmės indikatoriaus samprata teoriniu lygmeniu, pateikti dizaino produkto sukūrimo principai. Pateikiami etnografinio stebėjimo dalyvaujant metodo rezultatai, vykdant projektą "Baltų raštai keramikoje: iš praeities į ateitį". Tyrimas organizuotas du kartus: 2021 m. birželio mėn. surengta virtuali, atvira visuomenei diskusija "Kūrybinės transformacijos keramikoje: tradicija, inovacija, kūrybiškumas", kurioje aptartos etninės kultūros paveldo - juodosios keramikos, baltų raštų išsaugojimo, tradicijos puoselėjimo, bendruomeniškumo ir inovacijų keramikoje - tema. Pristatyti septyni pranešimai. Diskusijoje dalyvavo 60 dalyvių: menininkų, keramikų, mokslininkų, etnologų, istorikų, dizainerių, verslininkų, meno vadybininkų. 2021 m. rugpjūčio mėnesį dviem etapais buvo suoraganizuotos kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo 28 dalyviai. Tyrime remtasi atitinkamos žmonių veiklos stebėjimu, neformaliu pokalbiu ir tiesioginiu tyrėjų dalyvavimu veikloje. Tyrimo rezultatai parodė, kaip kūrybiškai sprendžiama problema pasitelkiant kūrybinį mąstymą, sukuriant prasmingus dizaino produkto prototipus. Jų kūrybos procese dalyvavo diversifikuota komanda kartu įtraukdama visuomenės - tikslinių vartotojų - dalis. Šios produkto formos pranašumas įgyjamas tinkamai parinkus projekto komandą ir kūrybinių dirbtuvių dalyvius, vietą, numačius reginius, priėmus technologinius sprendimus ir pasitelkus ekologiško ir tvaraus lietuviško dizaino produkto koncepciją, sykiu sukuriant galimybę ją plėtoti tęstiniuose projektuose, kūrybiniame versle. Tyrimo išvados daugiausia yra skiriamos kūrybinio verslo atstovams ir vystytojams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kūrybinės industrijos, kūrybinis mąstymas, dizaino produktas, prototipas, rinkodara.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict