ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
PREKYBOS SĄLYGŲ POVEIKIS TARPTAUTINEI PREKYBAI: PANELINIŲ DUOMENŲ KOINTEGRAVIMO ANALIZĖ
Marinko Škare, Daniel Tomić, Ivan Kristek

SANTRAUKA.  Šalies prekybos sąlygų pokyčiai gali stipriai paveikti jos prekybos pusiausvyrą ir ekonomikos augimą. Taigi prekybos sąlygos yra plačiai naudojamos kaip naudos, kurią šalis gauna iš tarptautinės prekybos, rodiklis. Prekybos tendencijų mažėjimą / kilimą dažnai lydėjo dideli prekių kainų svyravimai, pasirinkta makroekonominė ir tarptautinė politika, iškėlusi trumpalaikius ir ilgalaikius ekonominius tikslus, tarifų reformos, netarifinių kliūčių mažinimas, eksporto paskatos, užsienio kapitalo sandorių liberalizavimas tarptautinėse rinkose. Problema yra ta, kad dėl eksporto ir importo kainų (prekybos sąlygų) nepastovumo dažnai sunku nustatyti makroekonomines tendencijas. Todėl šio straipsnio tikslas yra įvertinti pastarojo meto prekybos sąlygų pokyčių poveikį prekių ir paslaugų prekybai. Keliamas klausimas, ar prekybos sąlygos daro teigiamą, ar neigiamą poveikį tarptautinei prekybai. Empiriniai tyrimai grindžiami panelinių duomenų kointegravimo analize, kurią taikant pasitelkiami šie metiniai duomenys: prekybos, prekybos prekėmis ir prekybos paslaugomis sąlygos 1995-2017 metais pasirinktose labiausiai išsivysčiusiose šalyse. Priežastinis ryšys tarp kintamųjų trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu visoje grupėje yra nuoseklus. Tai rodo, kad naujausi prekybos sąlygų pokyčiai stiprina tarptautinę prekybą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prekybos sąlygos, tarptautinė prekyba, panelinių duomenų kointegravimo analizė, išsivysčiusios šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict