ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
VERSLO EKOSISTEMOS TAPATUMO KONSTRUKTAS
Sylwia Stańczyk

SANTRAUKA.  Straipsnio episteminė vertė susijusi su verslo ekosistemos tapatumo (VET) pavyzdinės koncepcijos pristatymu. Tyrimo tikslas - išanalizuoti organizacinės tapatybės konstruktą (organizacinį lygmenį) ir verslo ekosistemos tapatumą (tarporganizacinį lygmenį). Straipsnyje pateikiama teorinė apžvalga ir konceptualus požiūris. Tyrime pateikiama integruota, šiuolaikinės literatūros, susijusios su verslo ekosistemų tapatumu, apžvalga. Nukrypstant nuo teorinių tapatybės, tinklų ir ekosistemų sampratų, susitelkiama į tas tapatybės tyrimų kategorijas, kurios yra svarbios tinklų kūrimo požiūriu, pavyzdžiui: (1) tapatumo su verslo ekosistema stabilumą, (2) pagrindinės organizacijos / ekosistemos tapatumo stiprumą ir (3) verslo ekosistemos tapatumo dvilypumą (normatyvinė / utilitarinė tapatybė). Remiantis išdėstyta medžiaga, iškeltos kelios tyrimų prielaidos, siekiant susieti nurodytas kategorijas su verslo ekosistemos tapatumo samprata. Baigiamajame skyriuje aptariamos perspektyvios sritys ir būsimų tyrimų kryptys. Čia pateiktos kategorijos ir prielaidos gali padėti palengvinti tolimesnius dinamiškai besivystančių ekosistemų, kurių ribos keičiasi, tyrimus. Svarbi pažinimo prielaida, kad ekosistemos dalyviai susitapatina su verslo ekosistema, remdamiesi tvirta ekosistemos pagrindinės organizacijos tapatybe (vadovas, kertinis akmuo). Taigi, tvirta tapatybė gali tapti esminiu pagrindu tvirtai visos ekosistemos tapatybei ir jos ribų nubrėžimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo ekosistema, verslo ekologija, tinklai, organizacijos identifikavimas, organizacijos identitetas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict