ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
  • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Straipsnis
GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS PROJEKTŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS ATSIŽVELGUS Į SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ POREIKIUS: STRUKTŪRINIŲ LYGČIŲ MODELIAVIMO (SLM) TAIKYMAS
Maryam Abolghasemi, Syuhaida Ismail, Normawati Binti Mohd Sharif, Alireza Rezanezhad Kookhdan, Abbas Mardani

SANTRAUKA.  Projektu grindžiamos įmonės reikalauja aktyvaus požiūrio, kad būtų patenkinti suinteresuotų šalių poreikiai ir interesai. Vadovaujantis suinteresuotų šalių teorija, buvo sukurtos Projektų valdymo žinios (PVŽ) - gairės, kuriomis siekiama pagerinti gyvenamųjų namų statybos projektų veiklą patenkinant suinteresuotų šalių poreikius ir interesus. Remiantis literatūros apžvalga, galima teigti, kad tyrimų, kuriuose pabrėžiamas projektų veiklos gairių poveikis, yra labai nedaug. Nagrinėjant ryšį tarp šio tyrimo kintamųjų, buvo taikyta kiekybinė metodika - vadinamasis skerspjūvio tyrimo metodas. Duomenys buvo surinkti pagal atsitiktinę atranką iš 384 Irane gyvenančių namų statybos projektų pirkėjų ir kūrėjų, vėliau suskirstytų į tam tikras kategorijas. Atsakymų lygis sudarė 44,1 %. Tyrime, siekiant ištirti kintamųjų tarpusavio ryšį, pasitelkta Struktūrinių lygčių modeliavimo (SLM) metodika naudojant "SmartPLS" programinę įrangą. Remiantis rezultatais galima teigti, kad pastebėtas teigiamas santykis tarp projekto rezultatų, suinteresuotų šalių pasitenkinimo ir projekto suinteresuotų šalių valdymo. Rezultatai parodė ir teigiamą projekto veiklą, pirkėjų pasitenkinimą ir akivaizdų suinteresuotų šalių projekto valdymą. Atskleista ir tai, kad Projektų valdymo žinių (PVŽ) standarto įgyvendinimas per tarpinius pirkėjų poreikių kintamuosius teigiamai paveikė projekto rezultatus. Siekiant sukurti naują teorinę sistemą, kurioje būtų akivaizdi socialinio kapitalo reikšmė projektų veiklai gerinti, į tyrimą buvo įtraukta išteklių teorija, priklausomybės nuo išteklių ir suinteresuotų šalių teorijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pagrindinis projekto dalyvių valdymas, pirkėjo poreikis, projekto vykdymas, PVŽ, statybos pramonė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict