ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
DIAGNOSTINIO INSTRUMENTO ORGANIZACINEI KULTŪRAI VERTINTI KŪRIMAS IR SOCIALIAI ATSAKINGŲ ORGANIZACIJŲ VERTINIMAS
Jurgita Paužuolienė, Ligita Šimanskienė, Indrė Šikšnelytė

SANTRAUKA. Nepaisant organizacinės kultūros, kaip mokslinio tyrimo objekto, populiarumo ir aktualumo, vis dar nėra bendro vertinimo instrumento. Straipsnyje atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokslininkai ir šiandien analizuodami bei vertindami organizacinę kultūrą remiasi prieš kelis dešimtmečius sukurtais vertinimo instrumentais neatsižvelgdami į tai, kokios organizacijos kontekste šis vertinimas atliekamas. Mokslininkai linkę taikyti seniai žinomus ir patvirtinus OK vertinimo instrumentus. Tačiau iki šių dienų pats organizacinės kultūros supratimas yra pakitęs, mokslininkai, analizuodami organizacinę kultūrą, skiria skirtingus jos vertinimo kriterijus, o esamų instrumentų (prieš dešimtmetį sukurtų) pagrįstumas kelia didelių abejonių. Verta paminėti ir tai, kad organizacinės kultūros tyrimai socialiai atsakingose organizacijose nėra dažni. Todėl pasirinkta organizacinę kultūrą vertinti socialiai atsakingų organizacijų kontekste, nes manoma, kad tiek organizacinė kultūra, tiek įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA), jų įtaka organizacijos veiklos rezultatams ir kiekvienam jos darbuotojui atskirai yra svarbi organizacijos valdymo dalis.

Mokslinė problema. Nesukurta nei metodika, nei organizacinės kultūros vertinimo instrumentas, tinkantis vertinti socialiai atsakingų organizacijų organizacinę kultūrą. Metodikos pagrindimas ir sudarytas OK vertinimo diagnostinis instrumentas socialiai atsakingoms organizacijoms padėtų geriau suvokti organizacinės kultūros reiškinį, lengviau jį vertinti ir panaudoti organizacijos vystymuisi.

Tyrimo tikslas - įvertinti socialiai atsakingų organizacijų organizacinę kultūrą, pasitelkus sukurtą socialiai atsakingų organizacijų OK vertinimo diagnostinį instrumentą.

Straipsnyje glaustai apžvelgtos organizacinės kultūros vertinimo metodikos, kurių pagrindu sukurtas vertinimo instrumentas tinkantis socialiai atsakingoms organizacijoms. Vertinant organizacinę socialiai atsakingų organizacijų kontekste taikytas kokybinis ir kiekybinis tyrimo metodai. Atlikus kokybinį tyrimą atskleista, kad socialiai atsakingos organizacijos į savo veiklą integruoja organizacinę kultūrą, ją formuodamos vertybių, simbolių, istorijų, ritualų, tradicijų ir kitų OK kriterijų pagrindu. Tyrimo rezultatai leidžia konstatuoti, kad socialiai atsakingos organizacijos savo praktikoje įgyvendina organizacinę kultūrą ir ją įformina, pateikia įvairiuose dokumentuose.

Remiantis gautais kiekybinio tyrimo rezultatais teigiama, kad organizacinė kultūra yra svarbus reiškinys socialiai atsakingų organizacijų kontekste. Tyrimu nustatytos koreliacijos tarp organizacinės kultūros vertinimo kriterijų. Organizacinės kultūros praktika socialiai atsakingose organizacijose padeda stiprinti santykius su suinteresuotomis šalimis .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacinė kultūra, socialinė atsakomybė, instrumentas, vertinimas, organizacijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict