ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS VIDUTINIO DYDŽIO ČEKIJOS MIESTUOSE GYVENANČIŲ PILIEČIŲ NAUDOJIMUISI INTERNETU
Petr Burda, Josef Abrham, Zuzana Horvathova

SANTRAUKA.Straipsnio tikslas yra aptarti Internetą kaip priemonę, leid žiančią žmonėms potencialiai ir faktiškai bendrauti su viešosios administracijos sektoriaus atstovais bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Straipsnyje pristatoma naudojimosi internetu klasifikacija. Veikla Internete skirstoma į tris formas ir kelis tipus atsi žvelgus į intensyvumą. Atlikta statistinė piliečių faktinio naudojimosi internetu analizė. Straipsnyje aprašomas sociodemografinių charakteristikų ir po žiūrių ryšys su skirtingais naudojimosi Internetu tipais. Jame taip pat naudojami duomenys apie piliečių faktinį dalyvavimą viešajame gyvenime internetinėje erdvėje ir santykius su viešosios administracijos sektoriaus atstovais. Duomenys buvo surinkti atlikus apklausą Blatnos, Česky Krumlovo, Velke Mezir žyčių miestuose. Apklausos metu nustatyta, kad kasdienė, ma žo intensyvumo veikla (pvz., e. laiškų rašymas vietos vald žios institucijoms) da žniausiai būdinga žmonėms, kurie yra glaud žiau susiję su bendruomeniniu gyvenimu (yra įkūrę vietos verslą, augina vaikus, turi glaud žių ryšių su bendruome) ir labiau domisi juos supančia aplinka. Retesnė, tačiau intensyvesnė kasdienė veikla (pvz., internetinės peticijos pasirašymas) labiau būdinga jauniems žmonėms, turintiems geresnius darbo kompiuteriu įgūd žius. Straipsnio autoriai tikisi, kad šis tyrimas padės viešojo administravimo sektoriaus atstovams bendrauti su piliečiais strategiškai, naudoti Internetą skatinant piliečius įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą. Šis tyrimas skatina įtraukti į internetinį bendravimą ir tokius žmones, kurie įprastai visuomeninėje veikloje dalyvauti negali, pavyzd žiui, piliečius, gyvenančius nuošaliose vietovėse ar turinčius fizinę negalią. Pa žymėtina, kad elektroninė komunikacija taupo laiką ir ma žina išlaidas bei skatina jaunų žmonių susidomėjimą dalyvavimu visuomeniniame gyvenime.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gyventojų dalyvavimas, internetas, vietos vald žia.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict