ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
AKCIZO MOKESČIŲ VEIKSMINGUMO VERTINIMAS ATSIŽVELGIANT Į VALSTYBĖS TIKSLUS
Astrida Miceikienė, Vida Čiulevičienė

SANTRAUKA. Tema aktuali dėl keblios akcizų, kaip netiesioginių mokesčių formos, padėties. Jie taikomi vartojimo prekėms, galinčioms paveikti žmonių sveikatą ir aplinką, taip pat jie yra pagrindinis valstybės biudžeto įplaukų šaltinis. Mokslinio tyrimo problema - patikrinti, ar, atsižvelgus į valstybės tikslus, akcizo mokesčiai yra veiksminga priemonė. Šio darbo tikslas yra sukurti akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo, atsižvelgus į valstybės tikslus, modelį. Į algoritmą, kuriuo paremtas teorinis tyrimas, buvo įtraukti apibendrinti ir susisteminti kriterijai, indikatoriai ir metodai, skirti įvertinti akcizo mokesčių veiksmingumą atsižvelgus į valstybės tikslus. Tyrimui naudota informacija i š Eurostato, EBPO ir Lietuvos statistikos departamento duomenų bazių. Buvo sukurtas akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo, atsižvelgus į valstybės tikslus, modelis, kuris suteikia galimybę gauti atitinkamą kiekybinį įvertį. Tačiau gautą įvertį būtų sudėtinga interpretuoti, nes nėra kriterijų, nurodančių, ar rodiklio vertė turi būti vertinama "teigiama" ar "neigiama", "gera" ar "bloga". Būtų tikslinga palyginti gautą akcizo mokesčių veiksmingumo vertinimo rodiklį su kitų šalių akcizo mokesčių veiksmingumo rodikliu. Tuo tikslu buvo atliktas Lietuvos akcizo mokesčių veiksmingumo rodiklio ir atitinkamų Lenkijos ir Slovakijos rodiklių lyginamasis vertinimas. Galima teigti, kad ne tik bendras galutinis įvertis, bet ir daliniai integruoti rodikliai gali būti taikomi analizuoti ir vertinti akcizo mokesčių veiksmingumą atsižvelgus į valstybės tikslus. Šie rodikliai nurodo tam tikro aspekto vertinimo kriterijų kiekybinį įvertį. Galima analizuoti tam tikro kriterijaus įverčio kitimą laiko atžvilgiu (dinamika) ir jo poveikį kompleksi škai integruotam rodikliui. Todėl daugiakriterinis modelis, skirtas vertinti akcizo mokesčių veiksmingumą atsižvelgus į valstybės tikslus, leidžia priimti apgalvotus ir ne šali škus sprendimus, susijusius su akcizo mokesčių tobulinimu. Sukurtas daugiakriterinis vertinimo modelis taip pat gali būti pritaikytas įvairiomis sąlygomis, pridedant papildomų rodiklių ar pa šalinant tam tikrus jau įtrauktus rodiklius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: akcizo mokesčių veiksmingumas, valstybės tikslai, daugiakriterinis vertinimas, Lietuva, Lenkija ir Slovakija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict