ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
VERSLO APLINKOS PERTVARKYMAS: KŪRYBINĖS APLINKOS TAIKYMAS SLOVĖNIJOS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ BANKŲ SEKTORIŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VEIKSMINGUMAS. AR TAI PRIKLAUSO NUO DYDŽIO, VEIKLOS VIETOS AR KRIZĖS LAIKOTARPIO?
Beata Gavurova, Jaroslav Belas, Kristina Kocisova, Rimantas Dapkus, Rasa Bartkutė

SANTRAUKA. Straipsnyje vertinamas santykinis ES bankų sektorių pajamų ir i šlaidų veiksmingumas pasitelkus 2008-2015 metų duomenis i š 28 bankų sistemų. Pasirinktų šalių analizės pagal duomenų apimties analizės modelį (angl. Data Envelopment Analysis (DEA) rezultatai atskleidžia reik šmingus tirtų šalių skirtumus. I šlaidų veiksmingumas svyravo nuo 13,39 iki 100 proc. Kita vertus, pajamų veiksmingumas svyravo nuo 24,30 iki 100 proc. Straipsnyje taip pat analizuojamas trijų bankų sektorių grupių, paskirstytų pagal viso turto dydį, veiksmingumas. Rezultatai rodo, kad dideli bankų sektoriai yra veiksmingesni i šlaidų ir pajamų atžvilgiu, o mažiausiai paveikūs yra mažos grupės bankų sektoriai. Paskutinėje straipsnio dalyje analizuojamas keturių pagrindinių vadinamųjų Europos regionų veiksmingumas. Remiantis analizės rezultatais galima teigti, kad veiksmingumas Šiaurės ir Vakarų Europos bankų sektoriuose buvo didesnis nei vidutinis; kita vertus, Pietų ir Rytų Europos bankų sektoriuose veiksmingumas buvo mažesnis nei vidutinis visoje imtyje. Remiantis paskirstymo hipotezės testų rezultatais, buvo pastebėti žymūs skirtingų dydžių ir šalių, paveiktų (ar nepaveiktų) krizės bankų sektorių veiksmingumo skirtumai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankų sektorius, i šlaidų veiksmingumas, pajamų veiksmingumas, DEA, Europos Sąjungos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict