ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PAGRINDU KURIAMOS VERTĖS IšMATAVIMO GALIMYBĖS
Vytautas Juščius, Donatas Jonikas

SANTRAUKA. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) gali kurti vertę tiek pačiai įmonei, tiek ir suinteresuotoms šalis. Pagrindinės diskusijos vyksta dėl kuriamos vertės pobūdžio ir dydžio bei to, kaip jį kuo objektyviau išmatuoti. šiuo darbu siekiama išgryninti visas sritis, kuriose ĮSA pagrindu gali būti kuriama vertė, bei atskleisti rodiklius, tinkamus šiai sukurtai vertei matuoti. Atlikus teorinę analizę, sudarytas sąrašas sričių, kuriose ĮSA gali padėti kurti vertę. Atrinkti ir susisteminti įvairių autorių siūlomi ĮSA pagrindu sukurtos vertės matavimo rodikliai. Darbe pasitelktas koncepcinis vertės kūrimo ĮSA pagrindu modelis (Jonikas, 2012), o sukurtos vertės matavimo rodikliai pateikti vadovaujantis QGM (Basili et al., 1994) metodu. Išgrynintos vertės kūrimo sritys ir matavimo rodikliai buvo patikrinti atlikus 14 ekspertų anketinę apklausą bei giluminius interviu su keturiais ekspertais. Iš viso patikrintos 36 sritys, kuriose ĮSA pagrindu galėtų būti kuriama vertė: 27 iš jų buvo pilnai patvirtintos, o likusios 9 - tik iš dalies. Ekspertų apklausa atskleidė, jog iš 52 teoriškai galimų rodiklių ir sukurtos vertės matavimo būdų tik 31 pilnai patvirtintas kaip tinkamas praktiniam taikymui, o 21 patvirtintas tik iš dalies. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nors tai ir nėra tobuli rodikliai, geresnių atrasti sudėtinga, todėl šiuos rekomenduojama naudoti šalia pasitelkus kitus, juos papildančius rodiklius. Tyrimas suteikia pagrindą plėtoti ir detalizuoti konkrečias formules, skirtas apskaičiuoti ĮSA pagrindu sukurtą vertę tiek atskiroje įmonėje, tiek ir visoje VKG.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė įmonių atsakomybė, vertės kūrimas, vertės matavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict