ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
DARBUOTOJŲ POŽIŪRIO Į KOMANDINĮ DARBĄ IR KOMUNIKACINIŲ GEBĖJIMŲ SĄSAJOS: SPORTO KLUBŲ PAVYZDYS
Vilija Bitė Fominienė, Laima Jesevičiūtė-Ufartienė

SANTRAUKA.  Straipsnyje aptariamas komandinis darbas ir atskleidžiama, kaip darbuotojų, veikiančių komandoje, kompetencija gali lemti profesionalių sporto paslaugų kokybę. Darbe aptariami darbuotojų gebėjimai, savybės ir nuostatos, priskiriami komandinio darbo pradinėms sąlygoms bei turintys įtakos komandos veiklos rezultatams. Nustatyta, jog tik turint palankų požiūrį į komandinį darbą, darbuotojų gebėjimai veikloje atsiskleidžia geriausiai, o noras veikti komandoje gali priklausyti nuo tarpasmeninių santykių ir komunikacinės kompetencijos. Tyrimo problema - kaip sporto organizacijos darbuotojų požiūris į komandinį darbą siejasi su jų komunikaciniais gebėjimais? Sprendžiant iškilusią problemą, atliktas tyrimas. Jo tikslas - sporto klubų darbuotojų požiūrio į komandinį darbą sąsajų su turimais komunikaciniais gebėjimais analizė. Tyrimo tikslui pasiekti pasirinktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo instrumentas - klausimynas, kurio turinį sudarė fakto (socialiniai ir demografiniai) ir konstrukto (tiriamojo objekto) klausimai. Socialiniai demografiniai kintamieji - amžius, lytis, išsilavinimas, specialybė, pareigos, darbo stažas. Diagnostinį tiriamojo konstrukto bloką sudarė efektyvių komunikacinių gebėjimų klausimynas ir požiūrio į komandinį darbą vertinimo klausimynas. Tyrimo rezultatai atskleidė reikšmingus skirtumus tarp nusiteikimo būti komandos nariu ir puikių gebėjimų mintis reikšti balsu bei įtikinti. Tai rodo, kad darbuotojai, turintys puikiai išugdytą gebėjimą įtikinti, noriai dirbs komandoje. Būdami komandos nariais, jie geba įtikinti pašnekovą, pakeisti jo požiūrį ir elgesį nepakenkdami tarpusavio santykiams. Dar vienas itin svarbus komunikacinis gebėjimas - balsas, kuris taip pat siejasi su požiūriu į komandinę veiklą. Asmenys, gebantys mintis reikšti tinkamu balso tonu, tembru, naudoti tinkamas pauzes, demonstruos polinkį į darbą komandoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sporto industrija, žmogiškieji ištekliai, komandinis darbas, komunikacinė kompetencija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict