ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
VADYBOS KULTŪROS LYGIO NUSTATYMO, SIEKIANT ĮGYVENDINTI ĮMONIŲ SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ, MODELIS VADYBINIAMS SPRENDIMAMS PRIIMTI
Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė

SANTRAUKA.  Straipsnyje analizuojama sprendimų priėmimo problematika, pabrėžiant mokslinėje literatūroje siūlomų sprendimų priėmimo modelių ir metodų įvairovę bei kintamųjų reikšmę priimant efektyvius vadybinius sprendimus. Tyrimų, kai įmonių socialinio atsakingumo įgyvendinimas nagrinėjamas išimtinai vadybos kultūros kontekste, dar trūksta, todėl pradiniame CSR įgyvendinimo etape susiduriama su aktualia kompleksinių sprendimų modelių problema. Sudėtingas vadybos sprendimų priėmimo procesas skatina pateikti supaprastintas priemones. Tyrimo tikslas - suformuoti vadybos kultūros lygio nustatymo, siekiant įgyvendinti įmonių socialinę atsakomybę, modelį vadybiniams sprendimams priimti. Vadybos žinių reikšmę priimant sprendimus pabrėžia teorinė sprendimo priėmimo galimybių analizė, siūlomi metodai (prognozavimas ir sisteminė analizė), taip pat modelių, leidžiančių tiksliai diagnozuoti problemą, ją suformuluoti ir įvertinti, įvairovė. Šio proceso efektyvumas priklauso tiek nuo žinių apie organizavimą, tiek nuo gebėjimų valdyti turimas organizacijos žinias. Tam tikrų spendimų modelių taikymą veikia vidinė ir sociokultūrinė įmonės aplinka. Projektuojant sudėtingų sistemų elgseną, klaidingus vadybos sprendimus gali lemti įvairūs kintamieji. Todėl būtina atsižvelgti į vidaus ir išorės konfliktus, kurie kyla dėl sistemos sudėtingumo, skirtingų sistemos elementų tikslų, išteklių ir nekontroliuojamų sistemos aplinkos parametrų. Taip pat dera atsižvelgti į šališkumo pavojų priimant sprendimus, jų nenuoseklumą, aplinkos įtaką apdorojant informaciją. Būtina įvertinti sprendimų priėmėjo subjektyvumą ir intuicijos galimybes. Efektyvus etinis vadybos sprendimų priėmimas yra labai svarbus instrumentas, diegiant ir puoselėjant vertybes įmonėje. Ilgalaikis etinio vadybos sprendimo efektas ir bendra nauda visuomenei yra aktuali vadybos kultūros ir įmonių socialinės atsakomybės sprendimų kontekste. Struktūruotas vadybos sprendimų procesas numato loginę žingsnių seką, kurią sudaro penki etapai: 1) organizacinis, 2) diagnostinis, 3) analitinis, 4) sprendimų, 5) pokyčių. Taip integruojami į pokyčius orientuoti sprendimai, plėtojantys vadybos kultūrą ir didinantys socialinį įmonės atsakingumą. Struktūrograma skirta privataus sektoriaus organizacijoms, keliančioms tikslą diagnozuoti vadybos kultūros ir įmonių socialinės atsakomybės būklę bei rengti pokyčių planus. Struktūruotas vadybinių sprendimų procesas remiasi integralumo, organizacinio unikalumo, praktiškumo, žmogiškojo kapitalo ir struktūrinio vystymo bei atvirumo/grįžtamojo ryšio principais. Panaudojus diagnostinį instrumentą, mokslines teorines valdymo žinias galima taikyti atskirai organizacijai. Taip kuriama ir tobulinama unikali vadybos kultūra - tam tikras moralinis ir organizacinis pagrindas vystyti įmonių socialinę atsakomybę .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadybos kultūra, vadybos kultūros lygis, socialinė įmonių atsakomybė, vadybos sprendimai, Lietuva, Rytų Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict