ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
AR DIALOGAS TARP NEUROMOKSLO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ YRA NEIŠVENGIAMAS? ATSPINDŽIAI MOKSLO STRAIPSNIUOSE
Dovilė Valančienė

SANTRAUKA. Gyvename pokyčių pasaulyje. Keičiasi vertybės, požiūriai, mąstymo paradigmos. Naujasis mokslas skatina atsivėrimą, mokslų tarpdiscipliniškumą, dialogą. Šiame mąstymo paradigmų kaitos etape naudinga ištirti neuromokslo ir socialinių mokslų dialogo intensyvumą. Ar šis dialogas yra neišvengiamas? Kiek yra apskritai mokslo straipsnių, kuriuose vartojama „neuromokslo" sąvoka? Kokiose mokslo srityse ji minima dažniausiai? Kokiose socialinių mokslų srityse? Taip pat svarbu iškelti klausimą, kokiame kontekste vartojama ši sąvoka. Socialinių mokslų ir neuromokslo tarpdiscipliniškumą atspindi sąvokos „neuroekonomika", „neuroteisė", „neuropsichologija", „neurovadyba", „neuroedukologija". Aktualu išanalizuoti, kiek ir kaip šios sąvokos minimos mokslo straipsniuose vienoje iš reprezentatyviausių mokslo straipsnių duomenų bazių Thomson Reuters (ISI) Web of Science. Straipsnio tikslas - įvertinus pačius fudamentaliausius naujojo mokslo bruožus ir jo įtaką, skatinant dialogą tarp mokslų, jų bendradarbiavimą ir integraciją, apibrėžus pačius bendriausius neuromokslo pagrindus ir jo taikomus metodus, ištirti, kiek yra mokslo straipsnių, kuriuose pasitelkta sąvoka „neuromokslas". Siekiama nustatyti mokslo sritis, kuriose ši sąvoka dažniausiai vartojama, taip pat socialinių mokslų sritis, kuriose ši sąvoka minima, atskleisti šios sąvokos vartojimo kontekstą. Kiekybiškai ir kokybiškai analizuojamos socialiniuose moksluose ir neuromoksle minimos sąvokos „neuroekonomika", „neuroteisė", „neuropsichologija", „neurovadyba" ir „neuroedukologija", ieškoma atsakymo į klausimą apie šių mokslų dialogo neišvengiamumą. Straipsnyje atlikta sisteminė ir loginė mokslo pokyčių, naujojo mokslo bruožų ir tarpdisciplininio požiūrio analizė bei empirinė dokumentų kiekio ir turinio analizė. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad neuromokslas susijęs su visais socialiniais mokslais. Dialogas vis dažnesnis. Remiantis tarpdiscipliniškumą atspindinčių sąvokų vartojimo moksliniuose straipsniuose tyrimo duomenimis, dialogas tarp neuromokslo ir socialinių mokslų akivaizdžiausias neuropsichologijoje ir neuroedukologijoje. Tikėtina, kad ir kitose srityse šis dialogas vis labiau intensyvės .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: naujasis mokslas, neuromokslas, neuroekonomika, neuroteisė, neuropsichologija, neurovadyba, neuroedukologija

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict