ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
VERSLO IR VADYBOS SĖKMĖ: TVARIŲ ORGANIZACIJŲ VADOVŲ DĖMESIO KRYPTYS
Agota Giedrė Raišienė

SANTRAUKA. Straipsnyje apibendrinami daugiau nei 200 mokslinių publikacijų metaanalizės rezultatai. Tyrimas rodo, kad akademinis diskursas stokoja susistemintų įžvalgų šiuolaikinių organizacijų sėkmės veiksnių atžvilgiu. Tyrėjai problemą tiria skirtinga apimtimi: publikacijose dėmesys kreipiamas arba į organizacijos išteklių ir procesų vadybą, arba į organizacijos veiklos valdymą. Šių dviejų sričių santykis negvildenamas. Tad straipsnio tikslas - apibrėžti globaliu požiūriu bendrus faktorius, lemiančius organizacijų tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje. Straipsnyje ieškoma atsakymo į klausimą: kokie esminiai veiksniai lemia tai, kad vienos organizacijos pakliūva į laimėtojų, o kitos - į pralaimėtojų gretas. Tyrimo metu užsibrėžti trys uždaviniai: 1) apžvelgti organizacijų sėkmės veiksnius nagrinėjančius mokslinius straipsnius; 2) identifikuoti išnagrinėtuose straipsniuose dažniausiai pasikartojančius veiksnius; 3) suformuluoti šiuolaikinės veiksmingos vadybos įžvalgas, kurios būtų naudingos praktikams, siekiantiems organizacijų veiklos tvarumo, ir mokslininkams, tyrinėjantiems vadybos veiksmingumo problemas. Straipsnyje atskiriami organizacijų vadybos ir organizacijų valdymo terminai, kurių pirmasis apibūdina organizacijos posistemių vadybos kokybę, o antrasis - organizacijos tikslų pasiekimą. Remiantis tyrimu teigiama, kad organizacijos posistemių vadybos kokybė daro esminę įtaką organizacijos tikslų įgyvendinimui ir veiksmingam jos funkcijų vykdymui, ir tik sistemingas, subalansuotas ir pakankamas dėmesys organizacijos vadybai bei valdymui lemia organizacijos veiklos sėkmę ir tvarumą ilguoju laikotarpiu. Tyrimo pagrindu straipsnyje siūlomas organizacijų sėkmės veiksnių įtakos organizacijų tvarumui modelis, paaiškinantis diskutuojamų koncepcijų tarpusavio sąsajas . .

REIKÅ MINIAI ŽODŽIAI: organizacijų tvarumas, vadybos sėkmės veiksniai, organizacinis konkurencingumas, vadybinės kompetencijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict