ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
UŽIMTUMO DIDINIMO IR NEDARBO MAŽINIMO STRATEGINĖS GAIRĖS ES KONTEKSTE (LIETUVOS ATVEJIS)
Ona Gražina Rakauskienė, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas yra pateikti Lietuvos užimtumo didinimo ir nedarbo mažinimo strategines gaires, atsižvelgus į ES užimtumo srities strateginius dokumentus, Europos Komisijos komunikatus, Europos Vadovų Tarybos sprendimus, tyrimus, Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijas šalims narėms. Straipsnyje pristatoma ir analizuojama dabartinė ES darbo rinkos situacija, neturinti precedento per visą ES gyvavimo istoriją. Šiame kontekste aptariamos aktualiausios darbo rinkos problemos Lietuvoje (jaunimo nedarbas, ilgalaikis nedarbas, moterų nedarbas), atskleidžiamos pagrindinės jų priežastys. Po išsamios pasaulio ir ES strateginių dokumentų analizės nustatomi ir pasiūlomi Lietuvos užimtumo didinimo scenarijai. Užimtumą skatinančios makroekonomikos politikos įgyvendinimas - svarbi strateginė gairė, norint susidoroti su užimtumo ir socialinės ekonominės nelygybės problemomis. Lietuvoje būtina įgyvendinti makroekonomikos politiką, siekiant visiško užimtumo, nes makroekonomikos politika turėtų užtikrinti orius darbus ir padidinti įsidarbinimo galimybes, patvirtinti būtinas darbo rinkos ir verslo priemones, kad būtų galima pašalinti krizės padarinius ir užtikrinti valstybės finansų bei mokesčių bazės stabilumą. Kitos strateginės gairės - ekologiškos ekonomikos sukūrimas, ekologinė žemdirbystė ir ekologiškos darbo vietos. Ekologiškos ekonomikos ir darbo vietų vystymas - vieni iš Lietuvos užimtumo didinimo prioritetų, todėl tikslinga integruoti ekologiškų darbo vietų idėją į nacionalinio užimtumo planą, taip sukuriant ekologinio užimtumo rodiklių sistemą, integruojant darbo jėgos mokymų poreikį į regiono, miesto ar savivaldybės strategijas, pasitelkiant aktyvią darbo rinkos politiką ir nuolatinį mokymąsi .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: užimtumas, nedarbas, socialinė sanglauda, makroekonomikos politika, ekologiška ekonomika, užimtumo didinimo strateginės gairės, Lietuva .

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict