ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
  • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Straipsnis
VADYBOS KULTŪROS IR SOCIALINIO ATSAKINGUMO LYGIO NUSTATYMAS REGIONINĖJE VIETOS SAVIVALDOS ORGANIZACIJOJE
Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė

SANTRAUKA. Straipsnyje apibrėžiamas vadybos kultūros konceptas ir gretinamas su socialinio atsakingumo sandara teoriniu aspektu. Pateikiama apibendrinta autorių suformuoto instrumento struktūra, paaiškinama jo sudarymo logika. Straipsnyje įrodinėjamas vadybos kultūros lygmens nustatymo vaidmuo, susijęs su pasirengimu sėkmingai diegti socialinio atsakingumo koncepciją. Pristatoma tyrimo organizavimo eiga, demografinės respondentų charakteristikos ir pagrindiniai teorinės studijos bei empirinio tyrimo rezultatai, kurie suskirstyti į tokias dalis: instrumento konstravimas, vadybos kultūros lygio nustatymas, socialinio atsakingumo lygio nustatymas, vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo lygių sąsajų tikrinimas. Tyrimo rezultatų pagrindu formuluojami metodologiniai siūlymai organizacijos vadybos kultūrai ir socialiniam atsakingumui stiprinti. Straipsniu siekiama nustatyti vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo lygį regioninėje vietos savivaldos organizacijoje. Siekiant tikslo, analizuojamos vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo kategorijos teoriniu aspektu, pagrindžiamas klausimyno metodologinių ir psichometrinių charakteristikų patikimumas, lyginami vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo lygiai. Organizacijos, pasižyminčios aukšto lygio vadybos kultūra, yra pasirengusios tapti socialiai atsakingomis. Šiose organizacijose būtina palaikyti tokio lygio kultūrą, kokia egzistuoja šiuo metu, ir ją vystyti. Vidutinio vadybos kultūros lygio organizacijoms siūloma specializuota programa, padedanti stiprinti kultūrą, nustatant jos probleminius laukus ir sprendžiant konkrečius uždavinius. Žemos vadybos kultūros lygio organizacijoms siūloma peržiūrėti ir iš naujo formuoti vadybos kultūrą, nes šiuo atveju pakeitimų būtų tiesiog per daug, o pastarieji gali sukelti dar daugiau painiavos ir taip išbalansuotoje ar nesubalansuotoje kultūroje. Nustatytas aukštas vadybos kultūros lygis ir vidutinis socialinio atsakingumo lygis. Organizacijos socialinis atsakingumas išryškėja kaip sisteminis vadybinės kultūros elementas, todėl šiame kontekste suvoktos vadybos kultūros vystymas turėtų teigiamai paveikti ir socialinį atsakingumą. Jeigu akivaizdžiai akceptuojamų vadybos procesų vertinimas yra pakankamai teigiamas, išskyrus darbo ir poilsio sąlygas, tai socialinio atsakingumo dimensijos drauge jautriau detalizuoja ir vadybos kultūros problemas. Pavyzdžiui, pakankamai aukštus vadybos kultūros dimensijų įverčius kritiškai skatina vertinti socialinio atsakingumo teste nustatytos vertybinės ir vadybos anomalijos (korupcija, nepotizmas, favoritizmas). Vadybos kultūra turėtų būti vertinama integruotai su socialiniu atsakingumu .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadybos kultūra, socialinis atsakingumas, viešasis sektorius .

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict