ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
MODERNŪS FINANSAVIMO BŪDAI, SKATINANTYS VERSLUMĄ RUMUNIJOJE IR PAGRĮSTI RIZIKOS BEI PRIVAČIU KAPITALU
Gabriela Prelipcean, Mircea Boscoianu, Mariana Lupan, Carmen-Eugenia Nastase

SANTRAUKA. šRumunijoje itin svarbi finansavimo, kuris skatintų verslumo vystymąsi, problema. MVĮ finansavimo galimybių analizė prasideda nuo gilinimosi į naujas hipotezes, atsiradusias dėl technologinių pokyčių finansų rinkoje ir po krizės pasikeitusio žmonių elgesio. Šiame darbe dėmesys telkiamas į šiuolaikiškus RKF ir PKF sprendimus, siekiama atskleisti veiklos elementus, kurie galėtų suteikti svarbios informacijos apie RKF ir PKF steigėjus ir portfeliui priklausančias įmones, kurios naudojasi šių fondų teikiama nauda. Remiantis Bacon (2004) ir Hoskisson (2013) pasiūlytu modeliu RKF strategijoms, šiame darbe pristatomas kubas su aštuoniais elementais, kuris padeda suprasti besivystančių rinkų specifiką ir naujas prielaidas, atsiradusias po krizės ir pasaulinių neramumų. Pasiūlyta RKF ir PKF veiklos analizė grindžiama analitiniu modeliu, leidžiančiu įvertinti RKF ir PKF veiklą kaip uždarojo tipo fondo su dividendu srautu, pagrįstu apibendrintu Wiener procesu. Tai universalus matematinis įrankis, taikomas įvertinti finansinio turto kainas nepastovumo ir kainų svyravimo požiūriu. Šiuo kokybiniu tyrimu siekiama rasti naujų sprendimų Rumunijai kaip besivystančiai šaliai, negalinčiai pasipelnyti iš nuoseklių kapitalo rinkų ir neturinčiai išvystytų RKF ir PKF priemonių. Nors nėra jokių duomenų, kurie leistų atlikti kiekybinę analizę, šis tyrimas pasiūlė tokį sprendimo būdą: reikia skatinti šių priemonių integraciją, siekiant pritraukti privačius investuotojus ir gauti naudos iš valstybės paramos bei išvystyti institucinę infrastruktūrą, kuri šiuo metu parengta nepilnai. Straipsnio siekinys - pabrėžti šiuolaikiškų sprendimų (RKF ir PKF pritaikymo ir įgyvendinimo) galimybes Rumunijos kontekste norint gauti naudos iš valstybės paramos (fondų iniciatorius ir garantijos elementas, pritraukiantis užsienio investuotojus, taip pat nepriklausomus fondus), stiprinant nepakankamai paruoštą institucinę struktūrą. Šis tyrimas bus kokybiškai apibendrintas, kai bus gauti RKF ir PKF finansavimo duomenys. Darbe pabrėžiama, kaip MVĮ finansuoja besivystančias rinkas, tokias kaip Rumunija, kad sprendimų priėmėjai galėtų ryžtingai įsiterpti skatinti šias reformas ir plėsti MVĮ sektorių .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumas, besivystančios rinkos, rizikos kapitalo fondas (RKF), privataus kapitalo fondas (PKF), portfelio strategija (Wiener procesas).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict