ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
DAUGIADIMENSINIS KAIMO SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS VERTINIMAS
Vilma Atkočiūnienė, Ilona Kiaušienė

SANTRAUKA. Įrodymais grįstos viešosios politikos ir į rezultatus orientuoto kaimo socialinės infrastruktūros (KSI) valdymo kontekste ypač svarbu stiprinti ekonominių socialinių rodiklių įtaką, kad jie taptų neatsiejama KSI būklės stebėsenos šalies vystymosi perspektyvoje priemone. Straipsnyje yra sprendžiama mokslinė problema, kaip įvertinti KSI (kaimo socialinės infrastruktūros) būklę ir kas lemia KSI, kaip kaimiškų vietovių konkurencingumo vienos iš dedamųjų, vystymosi netolygumus. Prieš atliekant tyrimą, iškelta prielaida, kad daugiadimensinis KSI vertinimas yra tinkamas teritorinei socialinei sanglaudai atskleisti: integruotas KSI būklės rodiklis parodo nevienodą teritorinį šalies išvystymą, socialinės infrastruktūros paslaugų koncentraciją didžiuosiuose miestuose arba rajonų centruose, centralizacijos principu pagrįstą kaimo socialinės infrastruktūros vystymo problemų sprendimą. Tirta kaimo socialinė infrastruktūra. Siekta parengti ir patikrinti KSI būklės daugiadimensinio vertinimo metodiką, norint užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą. Siekiant tyrimo tikslo, apibendrinti teoriniai kaimo socialinės infrastruktūros vystymo, norint užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą, aspektai; parengta KSI daugiadimensinio vertinimo metodika; atskleisti Lietuvos KSI vystymosi netolygumai ir kritinės sritys. Išanalizavus Lietuvos KSI būklės duomenis, nustatyti regioniniai KSI išsivystymo skirtumai, kurie mažina visos Lietuvos konkurencingumą ir teritorinę socialinę sanglaudą. Akcentuojant, kad pastaraisiais metais pastebimi pozityvūs investicinių projektų naudojimo pokyčiai, kartu nurodoma, kad KSI prieinamumo ir pasiekiamumo vietos ir sektorių atžvilgiu reguliavimas nėra optimalus. Išryškinama, kad, įgyvendinant KSI investicines priemones, nepakankamai veikia transporto, ryšių ir telekomunikacijos sektoriai, o švietimo, ugdymo, konsultavimo ir kultūros, sporto, rekreacijos sektorių, sudarančių sąlygas įgyti išsimokslinimą, paruošiančių gyventojus vartoti aukštesnio diferenciacijos lygio KSI paslaugas, vertinimas išlieka kontraversiškas .

REIKšMINIAI ŽODŽIAI: socialinė infrastruktūra, kaimo vietovė, teritorinė socialinė sanglauda, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict