ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
NAUJOJO MOKSLO ATSPINDŽIAI MOKSLO STRAIPSNIUOSE
Albertas Skurvydas, Mati Pääsuke, Dovilė Valančienė, Kristina Zaičenkovienė, Sandrija Čapkauskienė, Jolanta Gedvilienė

SANTRAUKA. Gyvename kintančiame pasaulyje. Keičiasi vertybės, požiūriai, mąstymo paradigmos. Šiame mąstymo paradigmų kaitos etape naudinga ištirti, kiek yra mokslinių straipsnių, kuriuose minimos naująjį mokslą reprezentuojančios sąvokos, kaip tos sąvokos vartojamos (ar jas bandoma apibrėžti, ar nurodomas jų kontekstas, ar jos tik paminimos). Tyrimo šaltinis " vienos geriausių mokslinių straipsnių duomenų bazių. Verta paanalizuoti, kokiose mokslo srityse naujojo mokslo atspindžių galima surasti daugiausia, pasiaiškinti, kuriose mokslo srityse naujojo mokslo sąvokos pasitelkiamos dažniausiai. Tikėtina, kad spartus naujojo mokslo vystymasis atsispindi mokslo straipsniuose.

Straipsnio tikslas " konceptualiai apžvelgus, kas yra naujasis mokslas ir kokios yra svarbiausios jį reprezentuojančios sąvokos, ištirti, kiek (kiekybinis aspektas) ir kaip (kokybinis aspektas) šios sąvokos yra vartojamos mokslo straipsniuose, kokiose mokslo srityse minimos dažniausiai. Atliekant tyrimą, pasitelkta sisteminė ir loginė mokslo pokyčių ir naujojo mokslo analizė bei empirinė kiekybinė dokumentų ir turinio analizė.

Atliktas tyrimas patvirtino, kad naujasis mokslas skleidžiasi ir vystosi per mokslo straipsnius ne tik technologijos moksluose, fiziniuose ar biomedicinos, bet ir socialiniuose bei humanitariniuose moksluose. Taigi paradigminiai pokyčiai vyksta visose srityse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: naujasis mokslas, mokslo straipsniai, naujojo mokslo sąvokos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict