ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
LYGINAMOJI LIETUVOS šILUMOS GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ CENTRALIZUOTO šILUMOS TIEKIMO SISTEMOS ANALIZĖ
Dalia štreimikienė, Ligita Baležentienė

SANTRAUKA. Centralizuoto šilumos tiekimo sektorius Lietuvoje yra labai svarbi energetikos dalis. Remiantis Lietuvos energetikos politikos prioritetų analize, taip pat pritaikius daugiakriterinės analizės įrankius, buvo atlikta lyginamoji pagrindinių šilumos gamybos technologijų centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus analizė. Parinkti keli svarbiausi šilumos gamybos technologijų vertinimo ir rangavimo kriterijai: pirminės energijos veiksnys, anglies dioksido emisijos faktorius, atsinaujinančios energijos kriterijus, ilgalaikės šilumos generavimo sąnaudos ir energijos tiekimo patikimumas. Daugiakriterinės analizės įrankiai padėjo atlikti lyginamąją energijos gamybos technologijų analizę ir nustatyti geriausias darnios energetikos plėtros požiūriu energijos gamybos technologijas pagal vienas kitam prieštaraujančius kriterijus. Straipsnio tikslas - išanalizuoti Lietuvos energetikos politikos prioritetus ir jais remiantis atlikti daugiakriterinį energijos gamybos technologijų įvertinimą bei rangavimą Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: centralizuotas šilumos tiekimas, daugiakriterinė analizė, šilumos gamybos technologijos, lyginamoji analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict