ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
MAžŲ SLOVĖNIJOS ĮMONIŲ PASINAUDOJIMAS BANKŲ FINANSAVIMU IR PREKYBOS KREDITAIS: EMPIRINIS TYRIMAS
Alenka Slavec

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjama, kokia yra įmonių savininkų trijų ypatybių (amžiaus, išsilavinimo ir lyties) ir įmonių trijų požymių (ilgalaikio turto ir atsargų santykio, kritinio likvidumo koeficiento ir grynųjų pinigų srautų finansavimo) įtaka mažoms įmonėms siekiant gauti banko paskolas ir prekybos kreditus. Straipsnyje tiriama, kaip bankų finansavimas ir prekybos kreditai daro įtaką naujovių diegimui mažose įmonėse. Tirtos mažos įmonės ir jų savininkai. Tyrimo rezultatai leidžia formuluoti įžvalgas apie tai, kokie veiksniai lemia mažų įmonių finansavimą ir taikomas naujoves. Darytina išvada, kad bankai remiasi įmonių požymiais, nors tiek įmonių, tiek įmonių savininkų ypatybės vertintinos kaip reikšmingos siekiant pasinaudoti prekybos kreditais. Išorinis finansavimas taip pat pagerina mažų įmonių naujovių diegimo veiklas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankų finansavimas, prekybos kreditai, savininko ypatybės, įmonės požymiai, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict