ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
  • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Straipsnis
PROEKOLOGINIŲ VEIKLŲ PLĖTRA: GALIMI SUTRIKIMAI IR INTEGRALUMO PAIEŠKOS SIEKIANT ATSAKINGO VERSLO VYKDYMO
Nijolė Vasiljevienė

SANTRAUKA. Straipsnyje aptariamos proekologinės veiklos sukeliamos problemos, analizuojami darnaus vystymosi tikslų atžvilgiu iškylantys disfunkcionalūs reiškiniai ir jų įveikimo galimybės. Analizė parodė, kad proekologinė veikla dažnai patiria disfunkcijas, ekologinės iniciatyvos iššaukia sutrikimus, gamtosaugos problemų sprendimo imitavimą. Straipsnio tikslas - išanalizuoti šias disfunkcijas, parodant atotrūkį tarp deklaracijų (reklamos, įmonių ataskaitų, gamtosauginių verslo aspektų viešinimų) ir faktinės būklės augimo bei negatyvaus jo poveikio įvairių ekologinių iniciatyvų efektyvumui, pagaliau - atsakingo verslo vykdymui ir darnios plėtros strategijų įgyvendinimui. Autorė siūlo apgaulingų "žaliųjų manipuliacijų" problematiką jungti su integralumo vertybės konceptu ir spręsti pasitelkus etikos įrankių sistemą, galinčią rekonstruoti esamą padėtį. Straipsnyje integralumas aiškinamas kaip vertybė, kuri sistemingai kuriama organizuojant procesus, užtikrinančius nuoseklų etinių principų ir normų laikymąsi organizacijos praktikose, žodžių ir darbų vientisumą, harmoningą principų integravimą į visas praktinės veiklos sritis. Integralumas realizuojamas pasitelkus šiuolaikinę etikos vadybą, taip kreipiant organizacijų veiklą socialinės atsakomybės įgyvendinimo kryptimi. Kokybinė tyrimo metodologija pasitelkta siekiant paaiškinti pagrindines proekologinių iniciatyvų disfunkcijas, integralumo stokos nulemtas "žaliąsias manipuliacijas" arba "žaliąją butaforiją", taip pat etikos infrastruktūros, socialinės atsakomybės ir integralumo vadybos konceptų sąsajas. Straipsnyje akcentuojama, kad etikos didėjimas integralumo vadyboje skatintų būtinų pokyčių plėtrą. Tai leistų įveikti pro-ekologinės veiklos disfunkcijas ir organizacines deviacijas, sėkmingai transformuoti atsakingą verslą darnios plėtros kryptimi .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: proekologinė veikla, disfunkcijos, "žaliosios manipuliacijos", integralumo vadyba, etikos įrankiai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict