ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universiteto
  Kauno humanitarinis fakultetas, 2002-2003
Reikalavimai autoriams

Mokslo darbų leidinyje Transformations in Business & Economics (Verslo ir ekonomikos transformacijos, liet.) publikuojami mokslo straipsniai verslo, ekonomikos, rinkos aplinkos bei jų plėtros tematika (socialiniai mokslai, plėtros ekonomika, S 188).

Mokslo darbai leidžiami du kartus per metus gegužės 25 d. ir lapkričio 25 d. Leidinio kalba yra anglų, o santraukos pateikiamos lietuvių kalba.

Turinys

Mokslo leidinio turinio pagrindinę dalį sudaro mokslo straipsniai iš visų pasaulio šalių. Kita leidinio dalis skirta mokslo pasiekimų apžvalgoms bei būsimų mokslo renginių anonsams Vilniaus universitete bei užsienio universitetuose, su kuriais Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas pasirašęs partnerystės sutartis.

Mokslo darbų Transformations in Business & Economics turinį sudaro:

 • mokslo straipsniai;
 • knygų apžvalgos;
 • sėkmingai apgintų daktaro ir habilituoto daktaro disertacijų apžvalgos;
 • nacionalinių ir tarptautinių konferencijų bei seminarų apžvalgos;
 • būsimų mokslo renginių (nacionalinių ir tarptautinių konferencijų bei seminarų, mokslo mugių) anonsai.
Straipsnių rankraščių įteikimo tvarka

Mokslo straipsnio kopija turi būti atsiųsta elektroniniu paštu nurodytu adresu: . Išimties atveju, esant techniniams elektroninio pašto nesklandumams, spausdinta mokslo straipsnio kopija turi būti atsiųsta nurodytu adresu:

Mokslo darbai Transformations in Business & Economics
Kauno humanitarinis fakultetas
Vilniaus universitetas
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280

Straipsnių rankraščiai turi atitikti nustatytą straipsnio pateikimo formatą bei bendrus dokumento rengimo reikalavimus, kurie aprašyti tolimesniuose paragrafuose. Straipsnio įteikimo, jo pataisymo bei priėmimo publikavimui datas nurodo Redaktorių kolegija kiekvieno mokslo straipsnio pradžioje.

Straipsnių recenzavimo procesas

Visus mokslo straipsnius, pateiktus mokslo darbų leidiniui Transformations in Business & Economics, anonimiškai recenzuoja bent du Redaktorių kolegijos paskirti akademinės visuomenės atstovai: vienas recenzentas skiriamas iš Redaktorių kolegijos, kitas, pagal JAV Mokslo informacijos instituto (ISI) reikalavimus, nepriklausomas mokslininkas iš angliškai kalbančios valstybės. Recenzentai yra anonimiški.

Reikalavimai straipsnių rankraščiams

Straipsnių apimtis turėtų neviršyti 6,000 - 10,000 žodžių (arba 16 - 20 A4 formato lapų). Jei straipsnio apimtis viršija nustatytą normą, jo publikavimui reikalingas Redaktorių kolegijos pritarimas. Straipsniuose, kurie įteikiami mokslo darbams Transformations in Business & Economics, turi būti nurodytas tyrimo tikslas ir uždaviniai, aiškiai apibrėžta tyrimo metodologija, koncentruotai pateikta pasirinkto tyrimo objekto literatūros apžvalga, argumentuotai pagrįsti tyrimo rezultatai ir išvados bei pateiktas išsamus literatūros sąrašas. Straipsnių rankraščiai turi būti pateikiami Redaktorių kolegijai žemiau nurodyta tvarka.

Pirmasis puslapis:
Straipsnio pavadinimas, paantraštė (jei tokia yra), straipsnio autoriaus duomenys (pilnas autoriaus vardas, pavardė, mokslo įstaiga ir jos adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas). Jei straipsnio autorių yra daugiau nei vienas, reikia atitinkamai pateikti ir bendraautorių duomenis. Be to, turi būti atsiųsta autobiografinė informacija apie kiekvieną straipsnio autorių (apie 50 žodžių).
Antrasis puslapis:
(a) straipsnio anotacija (iki 150 žodžių), kurioje pateikiamas tyrimo tikslas, uždaviniai ir apibūdinami pagrindiniai rezultatai;
(b) iki penkių reikšminių žodžių, kurie apbūdintų nagrinėjamos temos esmę;
(c) straipsnio santrauką (ne mažiau kaip 200 žodžių), kurioje pateikiamas tyrimo tikslas, uždaviniai ir apibūdinami pagrindiniai rezultatai. Lietuvių autoriai santrauką pateikia lietuvių kalba.
Kiti puslapiai:
straipsnio dėstymas, nurodyti aiškias skyrių antraštes, išnašas, lenteles, paveikslus, literatūros sąrašą bei priedus (jei tokių yra).

Techninis straipsnių apipavidalinimas

Pagrindinis straipsnio tekstas turi būti parengtas Times New Roman šriftu, 12 pt dydžio raidėmis, 1,0 intervalo eilėtarpiu, tekstas rašomas vienu stulpeliu. Išnašos turi būti nuosekliai numeruojamos arabiškais skaičiais. Skyrių antraštės turi būti trumpos, aiškios ir numeruojamos, išskyrus Įvadą ir Išvadas. Iš straipsnių autorių tikimasi, kad jie pateiks savo empirinių tyrimų rezultatus lentelėse ir paveiksluose. Visa grafinė medžiaga turi būti pateikta Times New Roman, 10 pt, nuosekliai numeruojama arabiškais skaičiais ir talpinama tekste reikiamoje straipsnio vietoje. Visos lentelės ir paveikslai turi turėti konkrečius pavadinimus. Po kiekviena lentele ar paveikslu privaloma pateikti pilną bibliografinį šaltinio aprašą (originalų ar adaptuotą) arba nurodyti, kad sudaryta straipsnio autorių.

Reikšminiai žodžiai

Straipsnio autorius (-iai) pateikia ne daugiau kaip penkis reikšminius žodžius arba žodžių junginius, kurie aiškiai nusakytų straipsnio turinio pobūdį. Ši terminologija svarbi, nes: pirma, tokiu būdu padedate potencialiems skaitytojams suvokti straipsnio kontekstą ir, antra, padedate sudaryti dalykinę rodyklę mūsų duomenų bei bibliografinėje bazėje. Reikšminiais žodžiais gali būti:

 • valstybės, geografiniai regionai, pvz., Švedija, Centrinės ir Rytų Europos šalys, besivystančios šalys;
 • pramonės šakos, pvz., bankininkystė, mažmeninė prekyba, aukštųjų technologijų pramonė;
 • organizacijos, pvz., mažos ir vidutinės įmonės, multinacionalinės įmonės, korporacinis valdymas;
 • žmonės, pvz., konsultantai, instruktoriai, vadovybė, ekonomistai;
 • plačios įmonės funkcijos, pvz., marketingas, gamybos valdymas, žmonių išteklių valdymas, logistika;
 • specifinės įmonės funkcijos, pvz., pardavimų rėmimas, planavimas, reklama;
 • valdymas, pvz., politikos formulavimas, sprendimų priėmimas, strateginis planavimas;
 • ekonomika, pvz., plėtros ekonomika, darbo ekonomika, aplinkos ekonomika;
 • kitos sritys, pvz., darbo santykiai, kiekybiniai metodai, tarptautinių tyrimų metodai.
Literatūros šaltiniai

Visiems straipsnių autoriams privaloma cituoti ISI (www.isinet.com) registruotus mokslo žurnalus. Literatūros šaltiniai turi būti pateikiami Harvardo stiliumi. Tekste literatūros šaltinis pateikiamas apvaliuose skliausteliuose taip: autoriaus pavardė, šaltinio leidybos metai ir cituojamas šaltinio puslapis, pvz. (Doyle, 1994, p. 23). Jei cituojamų autorių yra ne vienas, tada rašoma taip: (McAdam et al, 2001, p. 236). Straipsnio pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas alfabetine tvarka pagal nurodytus pavyzdžius:

 • Knygoms: pavardė, inicialai, (metai), Pavadinimas, leidybos vieta, leidėjas. Pvz., Ballou, R. H. (1992), Business Logistics Management. 3rd Edition. Eaglewood Cliffs: Prentice-Hall International Editions.
 • Žurnalams: pavardė, inicialai, (metai), "Pavadinimas", žurnalo pavadinimas, tomas, numeris, puslapiai. Pvz., Fox, S. (1994), "Empowerment as a Catalyst for Change: an Example from the Food Industry", Supply Chain Management, Vol. 2, No 3, p. 29 - 33.
 • Interneto šaltiniams:
  • Small Business Marketing Strategies: Marketing Research // http://www.marketingprinciples.com (referred on 30/09/2002).
  • Martin C.L. (1998), Relationship Marketing: a High-Involvement Product Attribute Approach, Journal of Product and Brand Management, Vol. 7, No 1, pp. 6-26 // http://www.apmforum.com/emerald/marketing-research-asia.htm (referred on 03/10/2002).
Autorinės teisės

Mokslo leidiniui įteikti straipsniai turi būti autentiški ir originalūs darbai, neskelbti ankščiau ir neįteikti kitam leidiniui tuo pačiu metu. Autoriai, įteikdami savo rankraščius, paliudija, kad jų atliktas darbas nepažeidžia jokių esamų autorystės teisių, taip apsaugodami šio mokslo darbų leidėjo teises nuo bet kokio autorystės teisių pažeidimo. Siekiant operatyvios ir teisėtos publikacijų sklaidos, mokslo straipsniai ir jų rankraščiai tampa teisėta leidėjo nuosavybe, jei nėra kitų sąlygų.

Straipsnių korektūra

Autoriai yra atsakingi už kruopštų rankraščių (originalų bei pataisytų) pateikimą galutiniam publikavimui. Straipsnio korektūra bus išsiųsta autoriui, jei pageidaujama, prieš publikavimą, kuri turi būti operatyviai grąžinta redakcijai. Korektūros paslaugos teikiamos leidinio Transformations in Business & Economics redakcijoje, prašome kreiptis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict