ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
Įmonių Motyvai Sprendžiant Socialinius Kalusimus. Rumonijos Bankų Rinkos Įrodymai
Alin Valentin Angheluta, Mirela Nemtanu (Vonica Radutiu), Andreea Angela Vontea

SANTRAUKA. 2011 m. vasario mėn. Europos Taryba patvirtino ES tikslą iki 2050 m. išmetamą ŠESD kiekį sumažinti 80–95 proc., palyginti su 1990 metais. 2011 m. kovo 8 d. patvirtintas „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“. 2011 m. gruodžio 15 d. EK pristatė Energetikos veiksmų planą iki 2050. Straipsnio tikslas remiantis ES energetikos politikos prioritetiniais tikslais: mažinti šiltnamio dujų emisijas, didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir energijos efektyvumą, pateikti energetikos technologijų vertinimo metodiką bei pritaikyti ją pagrindinių elektros energijos gamybos technologijų vertinimui pagal gyvavimo ciklo šiltnamio dujų emisijas ir kaštus. Pagrindiniai straipsnio tikslai yra parengti vertinimo metodiką , paremtą daugiakriteriniais vertinimo metodais, panaudojant TOPSIS metodą intervalinėms reikšmėms, nes tiek privatūs technologijų kaštai tiek technologijų gyvavimo ciklo šiltnamio dujų emisijų intensyvumas pasižymi neapibrėžtumu. Energetikos technologijų vertinimas ir rangavimas pagal šiltnamio dujų emisijų mažinimo potencialą ir kaštus leidžia nustatyti konkurencingiausias elektros energijos gamybos technologijas, siekiant ES prioritetinių tikslų energetikos sektoriuje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo potencialas, kaštai, gyvavimo ciklo vertinimas, elektros energijos gamybos technologijos, TOPSIS interval metodas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict