ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Ekonominis, socialinis ir teritorinis sanglauda tarp Europos Sąjungos tikslų ir nacionalinės regioninės politikos: Rumunijos perspektyva
Daniela-Luminita Constantin, Zizi Goschin, Andreea Iluzia Iacob

SANTRAUKA. Straipsnyje aptariamas santykis tarp Europos Sąjungos sanglaudos tikslų ir Rumunijos regioninės politikos, siekiant išsiaiškinti, ar pastarojo apimtis yra didesnė, negu tai nubrėžta bendrais sąryšio bruožais, ir ar egzistuoja glaudi koreliacija tarp šių dviejų kintamųjų. Tyrimas vykdomas keliomis kryptimis: pirma, aptariama Rumunijos regionų problemų prigimties; antra, nagrinėjama teisinė, palaikančios sanglaudos tikslus, struktūra; trečia, aptariama politikos formavimo reakcija į kylančias regionų problemas; ketvirta, nagrinėjamos einamosios ekonomikos ir finansų krizės pasekmės; penkta, analizuojama dabartinė sanglaudos politikos Rumunijoje įgyvendinimo stadija ir aiškinamasi dėl būsimų Rumunijos regionų perspektyvumo refleksijų.

Svarbiausia išvada yra tokia: visa regionų plėtros politika Rumunijoje vykdoma sietinai su Europos Sąjungos sanglaudos politika, kuri išlieka gyvybingiausiu plėtros politikos modeliu net per kitą programinį periodą, kaip būtina sąlyga tam, kad tęstųsi ekonominis, socialinis ir teritorinis susiliejimo procesas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominis, socialinis ir teritorinis sanglauda, regioninė politika, teisinė ir institucinė struktūra, konvergencija, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict