ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
ES valstybių narių jaunimo karta - bedarbių karta?
Danuta Kopycińska

SANTRAUKA. Globalinė finansinė krizė, su kuria susidūrėme 2007 metais, lėmė ekonominio vystymosi sulėtėjimą bei padidintą bedarbystę tam tikrose pasaulio šalyse. Tokia pati situacija pasikartojo ir ES narėse, nepriklausomai nuo to, ar jos prisijungė prie ES-15 ar ES-12, t.y. naujos šalys, patiriančios transformaciją, kurios prie Europos Sąjungos prisijungė 2004 metais. Padidėjo jaunimo bedarbystė, t.y. tarp žmonių, kurie tik pradeda savo karjerą, ir susiduria su žmogiškojo kapitalo panaudojimo barjerais –tai ypač keliantis nerimą reiškinys, atsiradęs Valstybėse narėse. 2010 metais visaapimantis bedarbystės lygis 15–64 metų amžiaus žmonių grupėje pasiekė 9,7%, tuo tarpu Europos Sąjungoje bedarbystės norma jaunimo iki 25 metų grupėje pasiekė 20.6%. Bedarbystės padidėjimas (išreikštas procentiniais punktais) pirmoje paminėtoje amžiaus grupėje buvo daugiau kaip 2,4 karto aukštesnis lyginant su 2006 metais. Tai aiškiai įrodo problemos svarbą, su kuria susiduria šalys, t.y., ES-15 valstybės bei pereinamosios ekonomikos šalys.

Suvokiant problemos reikšmingumą, straipsnyje siekiama išsiaiškinti ir palyginti jaunimo bedarbystės lygį su bendra bedarbyste ES valstybėse-narėse (ES-27). Analizė apėmė dvi amžiaus grupes, t.y. žmones 20–24 metų amžiaus ir žmones 25–29 metų amžiaus. 2006 metai, t.y. metai prieš pasaulinę krizę, buvo paimti ir išreikšti kaip pagrindiniai metai. 2010 metai buvo paskutiniai analizuoti metai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškasis kapitalas, darbo rinka, nedarbas, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict