ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Globalios transformacijos, darni plėtra ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: perspektyvus teorinis požiūris
Borisas Melnikas

SANTRAUKA. Straipsnyje yra išdėstomas naujas teorinis požiūris į globalaus pobūdžio transformacijas bei į žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo, taip pat ir į darnios plėtros procesus. Pagrindinė idėja, kuri išreiškia išdėstyto teorinio požiūrio esmę, yra ta, jog tiek žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimas, tiek ir darnios plėtros procesai gali būti vertinami kaip priskirtini globalaus pobūdžio transformacijų kategorijai, todėl ir globalaus pobūdžio transformacijos, ir žiniomis grindžiamos visuomenės bei žinių ekonomikos kūrimo bei darnios plėtros procesai turi būti suvokiami ir nagrinėjami kaip nedaloma visuma, o visų šių procesų mokslinis pažinimas bei tyrimas reikalauja kompleksiškumo ir sisteminio požiūrio.

Straipsnyje parodyta, kad žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo procesai, kaip ir darnios plėtros procesai globalaus pobūdžio transformacijų kontekste yra vertintini kaip išskirtinai reikšmingi. Pažymėta, kad šiuolaikinėmis globalizacijos bei socialinės, ekonominės raidos ir mokslo bei technologijų pažangos internacionalizavimo sąlygomis išryškėja daug naujų aplinkybių, išreiškiančių žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo bei darnios plėtros prasmę būtent globalių transformacijų sampratos kontekste. Straipsnyje parodyta, kad daugelio tokių aplinkybių poveikis ir vaidmuo nepakankamai atsispindi daugumoje tradicinių požiūrių, skirtų globalizacijos, darnios plėtros bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo problematikai. Padaryta išvada, kad tradiciniai globalizacijos, darnios plėtros bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo logikos ir tendencijų suvokimai tampa vis labiau neadekvatūs šiuolaikiniams poreikiams ir iššūkiams ir reikalauja esminių papildymų bei patikslinimų.

Pažymėta, kad šiuolaikiniuose požiūriuose į žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimą bei į darnią plėtrą turėtų žymiai giliau atsispindėti šiuo metu pasaulyje vykstančių naujo tipo transformacijų procesų vaidmuo ir įtaka, visų pirma – vaidmuo ir įtaka tų transformacijų, kurios atspindi gamtos ir klimato, žmogiškųjų išteklių potencialo, taip pat visuomenės struktūrų , gyvenimo būdo, kultūros ir mentaliteto pokyčius, radikalią kaitą įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo, kultūros, mokslo ir technologijų pažangos srityse, sąveikoje su gamta. Straipsnyje pasiūlyta nauja globalaus pobūdžio transformacijų klasifikacija, atskleisti šių transformacijų dėsningumai, aprašyti žiniomis grindžiamos visuomenės vertybių ir idealų pasklidimo globaliu mastu bei kiti žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo ypatumai, taip pat darnios plėtros aplinkybės, pasireiškiančios pastaruoju metu ir reikalaujančios šiuolaikiško mokslinio pažinimo.

Straipsnyje atskleistos galimybės aktyvinti žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimą, taip pat parodytas poreikis naujai suvokti darnios plėtros prasmę ir reikšmingumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: globalios transformacijos, darni plėtra, žiniomis grindžiama visuomenė, žinių ekonomika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict