ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Sociodemografinės mobingo ir diskriminacijos darbuotojų santykiuose charakteristikos
Pranas Žukauskas, Jolita Vveinhardt

SANTRAUKA. Straipsnyje apžvelgiami ankstyvieji mobingo tyrėjų H. Leymann, K. Niedl, D. Zapf, K. Warth, R. F. Thomas ir pastarojo dešimtmečio darbai išskiriant sociodemografinių charakteristikų aspektą. Išanalizavus mokslinę literatūrą, atlikus žvalgomąjį tyrimą) parengtas klausimynas mobingui ir diskriminacijai darbuotojų santykiuose diagnozuoti. Instrumento patikimumą patvirtino aukštos Cronbach alpha reikšmės, apklausoje dalyvavo 1379 respondentai atstovaujantys Lietuvos viešąjį ir privatųjį sektorius. Mobingo ir diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas buvo sudėtinė tyrimo, kuriuo siekta nustatyti minimo reiškinio poveikį organizacijos klimatui, dalis. Straipsnyje analizuojamas mobingo reiškinys sociodemografinių charakteristikų aspektu: pagal sektorius (privatus, viešas), pagal profesinės veiklos sritis, darbo stažą dabartinėje organizacijoje, pagal pareigas (eiliniai pavaldiniai, įvairaus rango vadovai), pagal amžių, išsimokslinimą ir kt. Sociodemografinis požiūris pasirinktas norint nustatyti, kokiomis ypatybėmis išsiskiria mobingo auka.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbuotojai, tarpusavio santykiai, diskriminacija, mobingas, mobingo diagnozavimas, patyčios, auka, priekabiavimas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict