ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
 • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Žinių ekonomika Europos Sąjungoje: inovacijos, tinklaveika ir transformacijų strategijos
Borisas Melnikas

SANTRAUKA. Ekonominę situaciją ir ekonominės raidos perspektyvas globalizacijos aplinkoje vis didesniu mastu nulemia gebėjimas visose gyvenimo srityse inicijuoti, skleisti ir įgyvendinti inovacijas. Ši aplinkybė yra itin reikšminga Europos Sąjungos raidos ir plėtros sąlygomis: būtent Europos Sąjungoje inovacijų aktyvinimas yra vertintinas kaip ypač aktuali tolimesnės socialinės ekonominės raidos ir mokslo bei technologijų pažangos problema.

Tolimesnis inovacijų aktyvinimas yra esminė prielaida užtikrinti Europos Sąjungos ekonominės sistemos konkurencingumą globalizacijos aplinkoje.

Inovacijų aktyvinimo Europos Sąjungoje dėlei yra būtina kryptingai plėtoti ir efektyviai panaudoti inovacijų potencialą. Inovacijų potencialo Europos Sąjungoje plėtojimas ir efektyvus panaudojimas yra esminė sąlyga ne tik tobulinti Europos Sąjungos ekonomiką, bet ir svarbus veiksnys sėkmingai sprendžiant aktualias ekonominės raidos ir technologijų pažangos problemas globaliniu mastu: inovacijų potencialo Europos Sąjungoje reikšmingumą ekonominei raidai ir technologijų pažangai viso pasaulio mastu nulemia šiuolaikinis Europos Sąjungos vaidmuo ir jos įtaka globaliniu mastu vykstantiems pokyčiams.

Inovacijų potencialo Europos Sąjungoje kryptingo plėtojimo ir efektyvaus panaudojimo klausimai šiuo metu yra vertinami kaip išskirtinai aktualūs tiek teorine, tiek ir praktine prasme, šiems klausimams yra skiriamas labai didelis dėmesys daugelyje mokslinių tyrimų ir praktinių darbų. Pastebėtina, kad kai kurių aktualių klausimų aptarimui ir sprendimui iki šiol buvo skiriamas aiškiai nepakankamas dėmesys:

 • mokslinėje literatūroje iki šiol nebuvo pasiūlyta inovacijų potencialo Europos Sąjungoje dimensija, orientuota į Europos Sąjungos, kaip sudėtingos kultūrinės, ekonominės, technologinės, taip pat politinės ir socialinės sistemos ir erdvės, ypatumų išryškinimą,
 • inovacijų inicijavimo, skleidimo ir įgyvendinimo praktikoje nėra reikiamu mastu atsižvelgiama į daugialypes sinergetinių efektų gavimo ir raiškos galimybes, tame tarpe į tas galimybes, kurios yra išskirtinai charakteringos Europos Sąjungai,
 • šiuolaikinėse teorijose, skirtose inovacijoms ir jų vadybai, nėra reikiamu mastu išnagrinėtos galimybės įvairių sinergetinių efektų pagrindu kurti ir įgyvendinti inovacijas, orientuotas į esminius technologinius proveržius bei į kokybinius pokyčius šiuolaikinei visuomenei reikšmingose gyvenimo srityse,
 • tiek praktinėje veikloje, tiek ir šiuolaikinėse teorijose stokojama dėmesio tokiam inovacijų aktyvinimo požiūriu reikšmingam reiškiniui, kaip tarptautinių tinklų tipo organizacijų kūrimasis ir veiklos plėtojimas, nėra suvokiama, kad tarptautinėje ekonomikoje iš esmės vyksta transformacija į tinklų tipo ekonominę sistemą ir nėra įvertinamas šios transformacijos poveikis į situaciją inovacijų aktyvinimo srityje.

Išskirtinai dideles galimybes aktyvinti inovacijas nulemia Europos Sąjungoje sukaupti žmogiškieji ir intelektiniai ištekliai, didžiuliai gamybiniai pajėgumai visose ekonomikos sektoriuose, išplėtota mokslo, studijų bei inovacijoms aktyvinti skirta infrastruktūra, didžiulis praktinis patyrimas aukštųjų technologijų kūrimo ir skleidimo srityje, išplėtoti tarptautiniai ryšiai. Svarbūs inovacijų aktyvinimo veiksniai yra kultūrų įvairovė, susiklosčiusios atvirumo ir demokratiškumo tradicijos, taip pat polinkiai tolimesnei integracijai ir aktyvesniam tarptautiniam bendradarbiavimui.

Išskirtinai dideles galimybes aktyvinti inovacijas sąlygoja Europos Sąjungoje susiklosčiusios prielaidos gauti ir tinkamai panaudoti daugialypius sinergetinius efektus, kuriuos gali nulemti tarptautinių tinklų tipo organizacijų kūrimasis ir plėtojimas.

Aktyvinant inovacijas ypač reikšmingais yra laikytini tokie tarptautiniai tinklai:

 • pramonės ir paslaugų teikimo sistemos, pasižyminčios kompleksiniu pobūdžiu ir veikiančios tarptautinių tinklų pavidalu visuose šiuolaikinės ekonomikos sektoriuose,
 • tarptautinių tinklų pavidalu veikiančios žmogiškųjų išteklių ugdymui skirtos kompleksinio pobūdžio sistemos, kuriose yra siekiama akumuliuoti žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimo poreikius realizuojančias švietimo, mokslo ir studijų bei technologijų pažangos visose gyvenimo srityse funkcijas bei sudaryti prielaidas įgyvendinti „mokymosi visą gyvenimą“ principą,
 • tarptautinių tinklų pavidalu veikiančios sistemos, orientuotos į esminius proveržius ir į kokybiškai naujų situacijų sudarymą įvairiose gyvenimo srityse.

Tokie tarptautiniai tinklai šiuolaikinėje tarptautinėje ekonomikoje gali tapti vyraujančiais subjektais.

Tarptautinių tinklų tipo organizacijų paplitimas nulemia šiuolaikinės tarptautinės ekonomikos transformavimosi į „tinklų ekonomikos sistemą neišvengiamumą.

„Tinklų“ ekonomikos sąlygomis gali pasireikšti naujos aplinkybės, įtakojančios inovacijų inicijavimo, kūrimo, sklaidos ir įgyvendinimo procesus:

 • konkurencijos formų transformacija į buvusių konkurentų sąveiką ir partnerystę,
 • nacionalinių dimensijų reikšmingumo sumažėjimas,
 • valstybių vaidmens ekonominiame gyvenime esminiai pokyčiai,
 • strateginio planavimo ir programavimo reikšmingumo didėjimas.

Minėtų klausimų sprendimui skirtos idėjos bei autoriaus atliktų tyrimų rezultatai yra išdėstyti šioje publikacijoje.

Publikacijos tikslas – atskleisti naujas galimybes aktyvinti inovacijas bei kryptingai plėtoti inovacijų potencialą Europos Sąjungoje, ypač atsižvelgiant į šiuolaikinius globalizacijos bei į žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimosi iššūkius.

Pagrindiniai publikacijos uždaviniai:

 • identifikuoti globalizacijos procesų sąlygojamus iššūkius inovacijų aktyvinimui bei apibrėžti inovacijų potencialo Europos Sąjungoje sąvoką,
 • išryškinti svarbiausius inovacijų potencialo Europos Sąjungoje ypatumus,
 • įvertinti sinergetinių efektų gavimo ir raiškos galimybes, atsirandančias tarptautinių tinklų tipo organizacijų kūrimosi ir plėtros sąlygomis, atskleisti tarptautinių tinklų vaidmenį inovacijų aktyvinimui,
 • apibūdinti tarptautinėje ekonomikoje vykstančias naujo tipo transformacijas, išreiškiančias tarptautinių tinklų įsivyravimą bei įtakos didėjimą.

Inovacijų potencialui Europos Sąjungoje, taip pat naujo tipo transformacijoms tarptautinėje ekonomikoje skirti teiginiai yra pateikiami detaliai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: inovacijos, potencialas, tarptautinė ekonomika, tinklai, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict