ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Redaktoriaus žodis

JEL klasifikacija: Y20.

Du pasaulinio lygio pasikeitimai ženklina tūkstantmečio peržengimą. Pirma, pasibaigė apie pusę amžiaus trukęs totalinės valstybės kūrimo eksperimentas, po kurio apie trečdalis pasaulio gyventojų pateko į rinkos ekonomikos bei demokratinių permainų sūkurį. Antra, įsibėgėjo neregėto masto mokslinės – technologinės pažangos bei socialinio ir ekonominio bendradarbiavimo ir tarptautinės integracijos procesai.

Dešimtmečiais plėtros ekonomistai tikėjo, jog centrinis planavimas (planinė ekonomika), o ne ekonomikos laisvė, yra ekonomikos augimo raktas besivystančiose šalyse. Dar 1956 metais Gunnar Myrdal, 1974 m. Nobelio premijos ekonomikos srityje laureatas, rašė, „visi specialistai ir ekonomikos patarėjai besivystančioms šalims, kurie paaukojo nemažai laiko ir pastangų, siekdami susipažinti su tų šalių ekonomine padėtimi, sutartinai rekomendavo planinę ekonomiką kaip pirmą ir pagrindinį ekonomikos progreso išeitį”.

Sovietinį eksperimentą patyrusios šalys teikia pasauliui pavyzdį ir žinias apie tai, ko ir kaip nereikėtų daryti, nes tai neveda į norimo tikslo pasiekimą. Šis pavyzdys ir žinojimas padeda pasauliui išvengti, ar bent jau nekartoti, klaidų. Demokratijos šalys teikia pavyzdžių ir žinių kaip siekti aukštesnio gyvenimo lygio bei ekonominės pažangos. Kartu pasaulyje susidarė nauja ir greitai kintanti makro- ir mikro- aplinkos situacija, kurios pažinimas, įvertinimas ir numatymas bei adekvatus reagavimas į ją, siekiant užsibrėžtų tikslų reikalauja gilių, tiek individualių, tiek ir suvienytų mokslinių tyrimų bei apibendrinimų.

Centrinės ir Rytų Europos šalys palyginti sparčiai žengia demokratijos, mokslo ir ekonominės pažangos keliu. Tuo pat metu dar jaučiama besivejančio autsaiderio padėtis. Čia daug gali padėti bendros mokslinių tyrimų bei jų rezultatų aptarimo, vertinimo ir publikavimo pastangos. Nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame visiems, kurie sutiko dalyvauti ir prisidėti organizuojant ir palaikant šį tarptautinį mokslinį leidinį Verslo ir ekonomikos transformacijos (TIBE). Nuoširdžiai tikime ir viliamės, kad bendromis ir geranoriškomis visų mūsų ir Jūsų pastangomis jis taps tarptautinės mokslo bendruomenės bei verslo inteligentijos dėmesio vertu leidiniu.

Leidinys teikia prioritetą aukštos kokybės tyrimams nuolat kintančioje socialinių mokslų plėtros ekonomikos kryptyje bei kitose susijusiose mokslo kryptyse. Tyrimo erdvė nėra susiaurinama iki plėtros ekonomikos sampratos, bet apima visus naujus bei inovatyvius požiūrius ekonomikos teorijos, vadybos, marketingo, o taip pat bendros ekonominės, socialinės, ekologinės, technologinės ir pan. aplinkos kaitos klausimų ir problemų sprendime.

Tikimasi, kad mokslo darbų leidinys Verslo ir ekonomikos transformacijos ne tik suvienys teoretikus ir praktikus, bet taip pat padės nutiesti tiltą tarp ekonomikos plėtros specialistų ir artimų mokslo krypčių kolegų, siekiant puoselėti tyrimų rezultatus, gautus susijusių, o kartais ir nesusijusių mokslų transformacijos bei sintezės akivaizdoje. Laukiame mokslo darbų, tiriančių aplinkos ir ekonomikos, verslo ir vartotojų teisių gynimo, verslo ir etikos, verslo ir regioninės plėtros, ekonomikos ir socio-kultūros, ekonomikos ir marketingo ir kt., sąveiką.

Nuo mokslinio žurnalo TIBE leidybos pradžios 2002 metais redakcija sulaukė įspūdingo straipsnių skaičiaus, taip atitinkant geografinį kriterijų bei pateisinant tokios pobūdžio leidinio poreikį plėtros ekonomikos srityje. Per 2002-2008 metus TIBE leidinyje, kuris nuo 2005 metų yra referuojamas ISI Web of Science duomenų bazėje, atsispausdino autoriai iš 23 šalių, sėkmingai praėję dvigubo recenzavimo procedūrą: JAV, Šveicarijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Serbijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, Lietuvos, Rumunijos, Vengrijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Švedijos, Baltarusijos, Ukrainos, Suomijos, Italijos, Danijos, Kroatijos, Egipto ir Ispanijos. Straipsnių priimamumo lygis kito kiekvienais metais mažėjančia tvarka, o pastaruoju metu jis yra pasiekęs 10-12% ribą. Tai garantuoja sveiką kokybiškų straipsnių priėmimą ir jų portfelio formavimą verslo ekonomikos ir plėtros ekonomikos transformacijų kontekste. Šiuo metu mūsų straipsnių portfelyje yra recenzuoti ir atrinkti publikavimui straipsniai iš anksčiau nepublikuotų šalių, tokių kaip: Taivanio, Australijos, Indijos, Prancūzijos, Turkijos, Makedonijos, Kinijos, Olandijos ir Vokietijos. Tai stiprina TIBE pozicijas mokslinėje bendruomenėje pasauliniu mastu ir teikia užtarnauto pripažinimo.

Domėjimasis TIBE leidiniu tiek iš autorių pusės, tiek ir iš skaitytojų vertė redkolegiją peržiūrėti leidinio strategijas bei viziją. Nuo 2008 metų kovo mėn. TIBE yra leidžiamas jau tris kartus per metus, be to, prie TIBE leidžiami priedai (1-3 per metus) tampa recenzuotų mokslo darbų (konferencijų pranešimų bei monografijų) publikavimo įrankiu.

Taigi, norėtume pabrėžti į faktinę medžiagą orientuotus mokslinius tyrimus, kuriuose empirikos pagalba siekiama nustatyti ekonomikos dėsnius, o teorinius apmąstymus grįsti motyvuotais empiriniais pasiekimais. Metodinis ekonomikos principų taikymas turėtų paaiškinti bei numatyti realaus pasaulio – organizacijų, rinkų, pramonės ir vartotojų – elgseną. Tokiu būdu, mes remsime mokslo straipsnius, kurie:

  • empiriniame darbe pabrėžia įtikinamus bei svarius faktinius tyrimo rezultatus. Kruopščiai apibūdinti įdomūs ir kartais sunkiai paaiškinami dėsningumai taip pat vertingi, net jei straipsnių autoriams sunku pateikti įtikinamą tiriamojo fenomeno pagrindimą;
  • teoriniame darbe akcentuoja metodologiškai pagrįstą teorijų ir koncepcijų naujumą bei nurodo tvirtas sąsajas su jų taikymo empirikoje reikšmingumu;
  • analizuoja ir pateikia faktinę lyginamąją medžiagą apie įmonę(-es), pramonės šaką(-as) arba verslo praktiką vietinėje ir užsienio rinkose bei taiko ekonomikos principus. Tokio pobūdžio darbai netūrėtų būti aprašomojo pobūdžio, nes straipsnių autoriai turėtų įvertinti būdus ir metodus, kaip ūkinė veikla bei institucijų darbas galėtų būti suvokiami, taikant ekonominius principus ir kitas mokslo kategorijas. Veiksniai, kurie sunkiai įvertinami pagal nusistovėjusias ekonominius paradigmas, taip pat turėtų būti įvardijami bei pagal galimybes vertinami.

Mes įsitikinę, kad įmanoma pateikti aukštos kokybės darbus pagal išdėstytas nuorodas, atitinkančias esamus akademinius ekonominės plėtros standartus, tačiau kartais parengtas mokslo darbas yra intriguojantis ir įdomus pažintine prasme, ir iškyla klausimas „Labai įdomu, o kur jūs galėtumėte publikuotis?” Mes siekiame lanksčiai reaguoti į mokslo transformacijas ir inovacijas, todėl tokio pobūdžio straipsniai – tai pagrindinis mokslo darbų leidinio Verslo ir ekonomikos transformacijos ramstis.

Nors mokslo darbų leidinio Verslo ir ekonomikos transformacijos paskirtis akademinė, jame publikuojami straipsniai ir informacija turėtų sudominti plačią akademinę visuomenę, verslo profesionalus, politikus bei mokslo darbuotojus, ypač besidominčius Centrinės ir Rytų Europos šalių bei Europos Sąjungos verslo ir ekonomikos transformacijomis. Mes norime tikėti, jog mūsų iniciatyva užpildys atsiradusį naują akademinį poreikį kitų mokslo leidinių tarpe. Tikimės, kad Jūs su mumis sutinkate.

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas P. Pranulis
ir
Vyr. redaktoriaus pavaduoja prof. dr. (HP) Dainora Grundey

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict