ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Žmonių kapitalo vaidmuo darnaus vystymosi švietime: Lenkijos atvejis
Barbara Kryk, Anetta Zielińska

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje autorės nagrinėja ekologinės aplinkos principus per žmogiškojo kapitalo prizmę Europos Sąjungos kontekste. Čia pabrėžiama, kad darnus vystymasis priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp kurių galima išskirti ir ekologinį švietimą bei atitinkamą informaciją bei žinias apie ekologiją. Todėl straipsnio struktūra konstruojama pagal šiuos autorių iškeltus tyrimo uždavinius: a) apibrėžti žmogiškojo kapitalo vaidmenį darnaus vystymosi koncepcijoje; b) išskirti ekologinio švietimo charakteristikas, aptarti kontrolės bei populiarinimo metodus; c) nustatyti ryšius tarp ekologinio švietimo ir informacijos apie aplinkos apsaugą pasiekiamumo galimybę bei d) identifikuoti ekologinio švietimo lygį Lenkijos universitetuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškasis kapitalas, ekologinis švietimas, ekologinė informacija, darnus vystymasis, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict