ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Veiksniai lemiantys verslo vertinimo paslaugų kokybę transformacijų kontekste
Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojami verslo vertinimo paslaugų kokybę tiesiogiai lemiantys vertinimo metodologijos struktūriniai elementai (verslo vertinimo samprata, vertinimo tikslai ir atvejai, principai, požiūriai ir metodai), bei jų taikymo galimybės ir problemos specifinėmis sąlygomis, susiklosčiusiomis Lietuvoje. Aptariama ir įvertinama verslo vertinimo paslaugų rinkos aplinką formuojanti infrastruktūra, jos poveikis paslaugų kokybei. Atitinkamas dėmesys skirtas tyrimo rezultatų, atskleidžiančių verslo vertintojų ir vertinimo paslaugų vartotojų nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybės lygį, interpretacijai. Teikiami pasiūlymai verslo vertinimo kokybės gerinimui.

Darbe daromos šios išvados:

  1. verslo vertinimo paslaugų kokybę Lietuvoje didele dalimi lemia verslo vertinimo metodologijos ir realių galimybių jas praktiškai taikyti neatitiktis. Kita vertus, įžvelgiant turto ir verslo globalizavimo tendencijas, neišvengiamai būtina pripažinti ir taikyti bendrą ir unifikuotą turto ir verslo vertinimo metodologiją;
  2. verslo vertinimo paslaugų kokybė neatsiejama nuo vertinimo paslaugų rinką formuojančios infrastruktūros. Kol kas nėra tikslaus veiklos sričių bei uždavinių pasidalinimo tarp organizacijų, koordinuojančių vertinimo veiklą Lietuvoje. Šiuo metu kaupiama informacija gana fragmentiška, nesistematizuota, orientuota siauriems, einamiesiems informaciniams poreikiams tenkinti, nesiekiant identifikuoti kokybinius verslo vertinimo aspektus. Tikėtina, kad penktuosius metus svarstomos LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pataisos bus priimtos ir taps teisiniu pagrindu minėtoms problemoms spręsti;
  3. būtinas nuolatinis vertintojų veiklos monitoringas, kurio sėkmingam funkcionavimui neišvengiamai turi būti suformuotas veiksmingas vertintojų veiklos priežiūros ir kontrolės modelis, numatyta klaidų prevencija;
  4. remiantis atliktos Lietuvos turto ir verslo vertintojų ir vertinimo paslaugų vartotojų apklausos rezultatais, galima teigti, kad vertinimo paslaugų kokybė, Lietuvos vertintojų rinkoje yra vidutiniška, kuri rinkų globalizavimo kontekste nėra tenkintina.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo vertinimo turinys, vertinimo paslaugų kokybė, ją lemiantys veiksniai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict