ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Išlaidų kontrolės modelis maisto perdirbimo įmonėse: Lietuvos žemės produkciją perdirbančių įmonių atvejis
Vilma Jucevičienė, Neringa Stončiuvienė, Danutė Zinkevičienė

SANTRAUKA. Kiekviena įmonė skirtingai klasifikuoja išlaidas. Išlaidų klasifikavimo schema priklauso nuo to, kokios išlaidų apskaitos informacijos reikia: valdymo sprendimams priimti; įmonės veiklos ekonominei analizei atlikti; produkcijos savikainai kalkuliuoti; kontrolei, reguliavimui ir prognozavimui, finansinei atskaitomybei sudaryti.

Analizuojant žemės ūkio produkciją perdirbančių įmonių anketinės apklausos duomenis, pastebėta, kad daugiausiai įmonių išlaidas klasifikuoja produkcijos savikainai kalkuliuoti (36 proc.), šiek tiek mažiau kontrolei, reguliavimui ir prognozavimui (27 proc.) valdymo sprendimams priimti (19 proc.), įmonės veiklos analizei atlikti (18 proc.).

Žemės ūkio produkciją perdirbančios įmonės išlaidas klasifikuoja kontrolės tikslais, kadangi tai padeda įvertinti ir kontroliuoti išlaidas visuose įmonės padaliniuose, kontroliuoti įmonės pagrindinius gamybinius padalinius bei gamybą aptarnaujančius pagalbinius padalinius, be to, tai padeda ieškoti būdų, kaip sumažinti tam tikras išlaidas.

Remiantis išanalizuota moksline, bei remiantis anketinės apklausos metu surinkta ir susisteminta medžiaga, parengti gamybos išlaidų klasifikavimo bei gamybos išlaidų apskaitos pagal atsakomybės centrus ir pagamintos produkcijos savikainos formavimo modeliai. Remiantis modeliais išlaidos suklasifikuojamos bei apskaitomos pagal išlaidų atsakomybės centrus tam, kad apskaičiuoti keturis savikainos rodiklius.

Gamybos išlaidų klasifikavimo bei išlaidų apskaitos pagal atsakomybės centrus ir pagamintos produkcijos savikainos formavimo modelių taikymas leidžia sistemingai ir kompleksiškai įvertinti išlaidų klasifikavimą bei išlaidų apskaitą pagal atsakomybės centrus reikalingą pagamintos produkcijos savikainai skaičiuoti. Modeliuose rekomenduoti keturi savikainos rodikliai išreikšti matematinėmis formulėmis.

Pasiūlytų modelių taikymas patikrintas trijose žemės ūkio produkciją perdirbančiose įmonėse. Remiantis sukurtais modeliais įmonės turi galimybę stebėti, kaip kinta pagamintos produkcijos savikainos rodikliai, kuomet yra pridedant tam tikras gamybos, veiklos ar papildomos veiklos išlaidas, stebėti išlaidų sudėtį, ieškoti atsakingų už susidariusias išlaidas asmenų, ieškoti būdų ir galimybių, kaip išlaidas sumažinti, kad gaminti tam tikrą produkcijos rūšį įmonei taptų naudingiau.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: išlaidos, apskaita, išlaidų kaina, kontrolė, atsakomybės centrai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict