ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Darnumo principų taikymas universiteto valdyme: lyginamoji analizė
Dainora Grundey, Baiba Šavriņa, Rasa Kanapickienė

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje pateikiami darnumo koncepcijos principai bei jų galimybė adaptuoti juos švietimo sistemoje, ypač universitetų atveju. Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad darnumo koncepciją sudaro trys pagrindinės dimensijos: aplinkos, visuomenės bei ekonomikos. Autorės straipsnyje pateikia išplėstinį darnumo principų aiškinimą bei nurodo, kokią vietą užima šveitimas šioje schemoje. Straipsnyje parengta metodologija – tai autorių tolimesnių mokslinių tyrimų perspektyva, siekiant ištirti Lietuvos aukštųjų mokyklų, ypač universitetų, pasirengimą planuoti bei diegti darnumo principus savo veikloje: administraciniame, studijų bei mokslinių tyrimų lygmenyse. Norint atlikti tokį tyrimą Lietuvoje, visų pirma, autorės pateikia septynių pasirinktų JAV universitetų darnumo diegimo praktikos aprašymą, akcentuojant universitetų skelbiamas misijas, vizijas bei darnumo principus, kaip gerosios praktikos pavyzdžius. Tai leidžia suponuoti, kad tolimesni tyrimai Lietuvoje turės teorinį bei empirinį pagrindimą, lyginamąjį aspektą bei prielaidas rekomendacijoms rengti.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštasis universitetinis išsilavinimas, darna, darnus vystymasis, valdymas, JAV universitetai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict