ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
  • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Straipsnis
Socialinis kapitalas ir SVV įmonių internacionalizacija: Empirinis tyrimas
Mitja Ruzzier, Bostjan Antoncic

SANTRAUKA. Tyrime analizuojamos įvairios verslininkų socialinio kapitalo dimensijos. Čia apžvelgiami ankstesnieji teoriniai atradimai apie socialinius tinklus bei atskirų verslininkų socialinį kapitalą, kuris galėtų būti svarbus smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacijos tyrimui. Jis visų pirma koncentruojasi į tinklo struktūrų parametrus, akcentuodamas stipriuosius ir silpnuosius ryšius, kuo remiantis iškeliamos dvi tyrimo hipotezės, iš kurių tikimasi teigiamo poveikio įvairiems tinklo ryšiams mažųjų ir vidutiniųjų įmonių internacionalizacijos atžvilgiu. Straipsnis toliau pateikia tyrimo metodologiją, apimančią duomenų rinkimą, matavimo priemones ir duomenų analizę. Toliau pristatomas struktūrinio modelio, skirto tirti iškeltas hipotezes, suformavimas.

Rezultatai nurodo, kad tiek stiprieji, tiek ir silpnieji ryšiai pasižymi teigiamu poveikiu smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacijai. Paaiškėjo, kad stiprieji ryšiai yra teigiamai ir reikšmingai susiję su internacionalizacija tiek smulkiose, tiek ir vidutinėse įmonėse, o reikšmingi silpnųjų ryšių santykiai buvo nustatyti tik vidutinio dydžio įmonių atžvilgiu. Tokiu būdu nebuvo atrasta jokių empirinių įrodymų, kurie patvirtintų teigiamą verslininkų silpnųjų ryšių poveikį tarp šio modelio tyrimui parinktų įmonių. Kai kurie tinklai yra svarbesni už kitus; šie atradimai meta iššūkį klasikinei literatūrai, kuri dažniausiai grupuoja įvairias tinklines struktūras kartu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinis kapitalas, tinklai, internacionalizacija, SVV įmonės, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict