ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universiteto
    Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Redaktoriaus žodis

Du pasaulinio lygio pasikeitimai ženklina tūkstantmečio peržengimą. Pirma, pasibaigė apie pusę amžiaus trukęs totalinės valstybės kūrimo eksperimentas, po kurio apie trečdalis pasaulio gyventojų pateko į rinkos ekonomikos bei demokratinių permainų sūkurį. Antra, įsibėgėjo neregėto masto mokslinės – technologinės pažangos bei socialinio ir ekonominio bendradarbiavimo ir tarptautinės integracijos procesai.

Sovietinį eksperimentą patyrusios šalys teikia pasauliui pavyzdį ir žinias apie tai, ko ir kaip nereikėtų daryti, nes tai neveda į norimo tikslo pasiekimą. Šis pavyzdys ir žinojimas padeda pasauliui išvengti, ar bent jau nekartoti, klaidų. Demokratijos šalys teikia pavyzdžių ir žinių kaip siekti aukštesnio gyvenimo lygio bei ekonominės pažangos. Kartu pasaulyje susidarė nauja ir greitai kintanti makro- ir mikro- aplinkos situacija, kurios pažinimas, įvertinimas ir numatymas bei adekvatus reagavimas į ją, siekiant užsibrėžtų tikslų reikalauja gilių, tiek individualių, tiek ir suvienytų mokslinių tyrimų bei apibendrinimų.

Centrinės ir Rytų Europos šalys palyginti sparčiai žengia demokratijos, mokslo ir ekonominės pažangos keliu. Tuo pat metu dar jaučiama besivejančio autsaiderio padėtis. Čia daug gali padėti bendros mokslinių tyrimų bei jų rezultatų aptarimo, vertinimo ir publikavimo pastangos. Nuoširdžiai sveikinu ir dėkoju visiems, kurie sutiko dalyvauti ir prisidėti organizuojant ir palaikant šį tarptautinį mokslinį leidinį Verslo ir ekonomikos transformacijos. Nuoširdžiai tikiu ir viliuosi, kad bendromis ir geranoriškomis visų mūsų ir jūsų pastangomis jis taps tarptautinės mokslo bendruomenės bei verslo inteligentijos dėmesio vertu leidiniu.

Leidinys teikia prioritetą aukštos kokybės tyrimams nuolat kintančioje socialinių mokslų plėtros ekonomikos kryptyje bei kitose susijusiose mokslo kryptyse. Tyrimo erdvė nėra susiaurinama iki plėtros ekonomikos sampratos, bet apima visus naujus bei inovatyvius požiūrius ekonomikos teorijos, vadybos, marketingo, o taip pat bendros ekonominės, socialinės, ekologinės, technologinės ir pan. aplinkos kaitos klausimų ir problemų sprendime.

Tikimasi, kad mokslo darbų leidinys Verslo ir ekonomikos transformacijos ne tik suvienys teoretikus ir praktikus, bet taip pat padės nutiesti tiltą tarp ekonomikos plėtros specialistų ir artimų mokslo krypčių kolegų, siekiant puoselėti tyrimų rezultatus, gautus susijusių, o kartais ir nesusijusių mokslų transformacijos bei sintezės akivaizdoje. Laukiame mokslo darbų, tiriančių aplinkos ir ekonomikos, verslo ir vartotojų teisių gynimo, verslo ir etikos, verslo ir regioninės plėtros, ekonomikos ir socio-kultūros, ekonomikos ir marketingo ir kt., sąveiką.

Taigi, norėtume pabrėžti į faktinę medžiagą orientuotus mokslinius tyrimus, kuriuose empirikos pagalba siekiama nustatyti ekonomikos dėsnius, o teorinius apmąstymus grįsti motyvuotais empiriniais pasiekimais. Metodinis ekonomikos principų taikymas turėtų paaiškinti bei numatyti realaus pasaulio – organizacijų, rinkų, pramonės ir vartotojų – elgseną. Tokiu būdu, mes remsime mokslo straipsnius, kurie:

  • empiriniame darbe pabrėžia įtikinamus bei svarius faktinius tyrimo rezultatus. Kruopščiai apibūdinti įdomūs ir kartais sunkiai paaiškinami dėsningumai taip pat vertingi, net jei straipsnių autoriams sunku pateikti įtikinamą tiriamojo fenomeno pagrindimą;
  • teoriniame darbe akcentuoja metodologiškai pagrįstą teorijų ir koncepcijų naujumą bei nurodo tvirtas sąsajas su jų taikymo empirikoje reikšmingumu;
  • analizuoja ir pateikia faktinę lyginamąją medžiagą apie įmonę(-es), pramonės šaką(-as) arba verslo praktiką vietinėje ir užsienio rinkose bei taiko ekonomikos principus. Tokio pobūdžio darbai netūrėtų būti aprašomojo pobūdžio, nes straipsnių autoriai turėtų įvertinti būdus ir metodus, kaip ūkinė veikla bei institucijų darbas galėtų būti suvokiami, taikant ekonominius principus ir kitas mokslo kategorijas. Veiksniai, kurie sunkiai įvertinami pagal nusistovėjusias ekonominius paradigmas, taip pat turėtų būti įvardijami bei pagal galimybes vertinami.

Mes įsitikinę, kad įmanoma pateikti aukštos kokybės darbus pagal išdėstytas nuorodas, atitinkančias esamus akademinius ekonominės plėtros standartus, tačiau kartais parengtas mokslo darbas yra intriguojantis ir įdomus pažintine prasme, ir iškyla klausimas „Labai įdomu, o kur jūs galėtumėte publikuotis?” Mes siekiame lanksčiai reaguoti į mokslo transformacijas ir inovacijas, todėl tokio pobūdžio straipsniai – tai pagrindinis mokslo darbų leidinio Verslo ir ekonomikos transformacijos ramstis.

Šis mokslo darbų leidinys bendradarbiaus, organizuojant nacionalines ir tarptautines mokslo konferencijas bei seminarus, o juose pateiktus pranešimus po recenzavimo publikavimui atrinks leidinio redaktorių kolegija. Be to, leidinyje bus spausdinamos leidėjų-universitetų partnerių knygų, sėkmingai apgintų daktaro ir habilituoto daktaro disertacijų, konferencijų bei seminarų apžvalgos, susijusios su šio leidinio specifika. Visi mokslo straipsniai bus recenzuojami, skiriant vieną asmenį iš Redaktorių kolegijos, o kitą – nepriklausomą recenzentą iš angliškai kalbančios šalies. Straipsniai bus priimti publikavimui mokslo darbų leidinyje Verslo ir ekonomikos transformacijos su sąlyga, kad jie nebuvo anksčiau skelbti ar publikuoti kituose leidiniuose.

Nors mokslo darbų leidinio Verslo ir ekonomikos transformacijos paskirtis akademinė, jame publikuojami straipsniai ir informacija turėtų sudominti plačią akademinę visuomenę, verslo profesionalus, politikus bei mokslo darbuotojus, ypač besidominčius Centrinės ir Rytų Europos šalių bei Europos Sąjungos verslo ir ekonomikos transformacijomis. Mes norime tikėti, jog mūsų iniciatyva užpildys atsiradusį naują akademinį poreikį kitų mokslo leidinių tarpe. Tikimės, kad jūs su mumis sutinkate.

Redaktorių kolegijos vardu,

prof. habil. dr. Vytautas Pranas Pranulis,

vyriausias redaktorius

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict